The House and The Brain with English-Polish Dictionary by Edward Bulwer-Lytton (online free books)

Dom i umysł z podręcznym słownikiem angielsko-polskim (best ebooks to read)


The House and The Brain Text

brain - mózg

Edward - Edward

A friend of mine, who is a man of letters and a philosopher, said to me one day, as if between jest and earnest: "Fancy! since we last met, I have discovered a haunted house in the midst of London."

mine - kopać; kopalnia, mina; mój, moje

philosopher - filozof, filozofka, mędrzec

jest - zażartować; żart; (just) tylko, zaledwie, dokładnie

earnest - powaga, zadatek, zaliczka; poważny, szczery; najpoważniejszy

fancy - fantazyjny; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić, wyobrażać

Since - odtąd; od czasu kiedy, odkąd, od kiedy, ponieważ, skoro

Last - trwać; ostatni

discovered - odkryto; odkrywać, odkryć, odkrywać, odkryć

haunted house - nawiedzony dom

midst - środek

"Really haunted?-and by what-ghosts?"

haunted - nawiedzony; straszyć, nawiedzać, nawiedzić, nawiedzać, nawiedzić

ghosts - duchy; duch, t+upiór, t+fantom, tzwid, t+zjawa

"Well, I can't answer that question; all I know is this: six weeks ago my wife and I were in search of a furnished apartment. Passing a quiet street, we saw on the window of one of the houses a bill, 'Apartments, Furnished.'The situation suited us: we entered the house-liked the rooms-engaged them by the week-and left them the third day.

search - wyszukiwanie; poszukiwanie, przeszukiwanie, szukać, przeszukać

furnished - umeblowane; meblować, umeblować, dostarczyć, dostarczać

passing - przemijanie; przelotny

suited - odpowiedni; garnitur, kostium, kombinezon, kolor, pasować

entered - wszedł; wchodzić, wejść

engaged - zaangażowany; angażować, zaangażować, angażować, zaangażować

third - trzeci; trzeci, trzecia, trzeci

No power on earth could have reconciled my wife to stay longer; and I don't wonder at it."

power on - włączać się

earth - ziemia; uziemienie; uziemić; zakopać

reconciled - godzić, pogodzić; godzić

wonder - zastanawiać; cud, dziw, dziwo, zdumienie, zdumiewać się

"What did you see?"

"It was not so much what we saw or heard that drove us away, as it was an undefinable terror which seized both of us whenever we passed by the door of a certain unfurnished room, in which we neither saw nor heard anything.

undefinable - nieokreślony

terror - groza; terror

seized - zajęte; chwycić, złapać, chwytać, łapać

whenever - kiedykolwiek

passed - przeszedł; przechodzić, mijać, spędzić, przemijać; przepustka

Certain - na pewno; pewny; jakiś

unfurnished - nieumeblowane

neither - żaden; ani X; ani Y; też nie

nor - ani

Accordingly, on the fourth morning I summoned the woman who kept the house and attended on us, and told her that the rooms did not quite suit us, and we would not stay out our week. She said, dryly: 'I know why; you have stayed longer than any other lodger. Few ever stayed a second night; none before you a third. But I take it they have been very kind to you.'

accordingly - odpowiednio, stosownie, więc, zatem

summoned - wezwany; wezwać, zawołać, przywołać, zbierać

attended - uczestniczył; towarzyszyć, opiekować się, uczęszczać

suit - garnitur; kostium, kombinezon, kolor, pasować, odpowiadać

dryly - sucho

lodger - lokator

none - żaden

"'They-who?'I asked, affecting to smile.

affecting - wpływające; oddziaływać, wzruszać, udawać

smile - uśmiech; uśmiechać

"'Why, they who haunt the house, whoever they are. I don't mind them; I remember them many years ago, when I lived in this house, not as a servant; but I know they will be the death of me some day. I don't care-I'm old, and must die soon anyhow; and then I shall be with them, and in this house still.

haunt - straszyć, nawiedzać, nawiedzić, nawiedzać

Whoever - ktokolwiek

I don't mind - Nie mam nic przeciwko

servant - służący, służąca, sługa

Death - śmierć, zgon, kostucha

some day - pewnego dnia, kiedyś (w przyszłości) 

care - opiekować, troszczyć, przejmować się, dbać

anyhow - w każdym razie; jakkolwiek, w jakikolwiek sposób

shall - powinien; powinno się

'The woman spoke with so dreary a calmness that really it was a sort of awe that prevented my conversing with her further. I paid for my week, and too happy were my wife and I to get off so cheaply."

dreary - ponury

calmness - spokój

sort - sortować; rodzaj, typ

awe - podziw; groza, trwoga, zachwyt

prevented - zapobiegać, zapobiec

conversing - porozmawiać, rozmawiać; odwrotność

further - dalej

cheaply - tanio

"You excite my curiosity," said I; "nothing I should like better than to sleep in a haunted house. Pray give me the address of the one which you left so ignominiously."

excite - ekscytować, podniecać, rozbudzać

curiosity - ciekawość; ciekawostka

Pray - modlić się, błagać, prosić, upraszać

ignominiously - haniebnie

My friend gave me the address; and when we parted, I walked straight toward the house thus indicated.

straight - prosty; hetero; prosto; strit

toward - ku, do, w stronę, w kierunku

thus - w ten sposób; a zatem, tym samym

indicated - wskazany; wskazywać, ukazywać, sygnalizować

It is situated on the north side of Oxford Street, in a dull but respectable thoroughfare. I found the house shut up-no bill at the window, and no response to my knock. As I was turning away, a beer-boy, collecting pewter pots at the neighbouring areas, said to me, "Do you want any one at that house, sir?"

situated - usytuowany; umiejscawiać, umiejscowić, umieścić, umieszczać

side - strona, część, bok, krawędź

Oxford - Oksford

dull - tępy; nudny; matowy; stępić; stępić się

respectable - szanowany; godny szacunku

thoroughfare - przejście; droga przelotowa; droga wodna

shut - zamknąć; zamknięty

response - odpowiedź

knock - zapukać; puknięcie, stuk, stuknięcie, stukot, pukać

turning away - odwrócić się, obrócić się dookoła; odprawić kogoś; odwrócić się od kogoś (np. odmówić pomocy)

collecting - zbieranie; kolekcjonerstwo, zbieractwo

pewter - cyna; pewter, cynołów

pots - garnki; doniczka, garnek, dzbanek

"Yes, I heard it was to be let."

"Let!-Mr. J. offered mother, who chars for him, a pound a week just to open and shut the windows, and she would not."

Mr - panie; pan, proszę pana

offered - oferowane; proponować, oferować; oferta

chars - znaków; pracować jako sprzątaczka; sprzątaczka

"Would not!-and why?"

"The house is haunted; and the old woman who kept it was found dead in her bed, with her eyes wide open. They say the devil strangled her."

is haunted - nawiedzony (np. zamek); udręczony (np. przez wspomnienia)

dead - martwy, zmarły, nieżywy, zmartwiały, nieruchomy, rozładowany

wide - szeroki; szeroko

devil - diabeł, szatan, bies, czart

strangled - dławić, dusić; zduszony

"Pooh!-you speak of Mr. J--. Is he the owner of the house?"

Pooh - puchatek; kupa, fuj!, phi!

"Yes."

"Where does he live?"

"In G-- Street, No. -."

I gave the pot-boy the gratuity earned by his liberal information, and I was lucky enough to find Mr. J-- at home-an elderly man, with intelligent countenance and prepossessing manners.

pot - doniczka, garnek, dzbanek

gratuity - napiwek, odprawa

earned - zarobione; zarabiać

liberal - liberalny; liberał

lucky - szczęście; szczęśliwy

elderly - starszych; stary, niemłody

intelligent - inteligentny

countenance - oblicze, wyraz twarzy, mina

prepossessing - pociągający; absorbować, robić dobre wrażenie, uprzedzać

manners - maniery; sposób, maniera, maniera, maniera

I communicated my name and my business frankly. I said I heard the house was considered to be haunted-that I had a strong desire to examine a house with so equivocal a reputation-that I should be greatly obliged if he would allow me to hire it, though only for a night. I was willing to pay for that privilege whatever he might be inclined to ask. "Sir," said Mr.

communicated - zakomunikowane; przekazywać, przekazać, porozumiewać

frankly - szczerze, bez ogródek

considered - rozważane; rozważać, rozważać, uważać, uznawać, obserwować

desire - pragnąć, pożądać, pragnienie, pożądanie

examine - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

equivocal - niejednoznaczny

reputation - reputację; reputacja, renoma

greatly - bardzo

obliged - zobowiązany; zobowiązywać, zobowiązać

allow - pozwalać, pozwolić, przyznać, wziąć pod uwagę, zezwolić

hire - wynająć, zatrudnić

though - ale; jednak, mimo to, bez względu na to, choć, chociaż

privilege - przywilej

whatever - cokolwiek; oj tam, jeden pies

be inclined - być skłonny np. do robienia czegoś; mieć na coś ochotę

J--, with great courtesy, "the house is at your service, for as short or as long a time as you please. Rent is out of the question. The poor old woman who died in it three weeks ago was a pauper whom I took out of a workhouse, for in her childhood she had been known to some of my family, and had once been in such good circumstances that she had rented that house of my uncle.

courtesy - uprzejmość; kurtuazja

service - serwisować; usługa, obsługa, praca

pauper - biedak, nędzarz, ubogi, żebrak

whom - kogo; komu

workhouse - przytułek, warsztat, dom poprawczy

childhood - dzieciństwo

such - takie; taki

circumstances - okoliczności; okoliczność

rented - wynajęty; wynajmować, wypożyczyć; pęknięcie, czynsz, wynajęcie

She was a woman of superior education and strong mind, and was the only person I could ever induce to remain in the house.

superior - zwierzchnik, przełożony

education - edukacja, oświata, kształcenie, wykształcenie

mind - rozum, umysł, mieć coś przeciwko

induce - skłaniać, nakłaniać, spowodować

remain - pozostałości; pozostawać, pozostać

Indeed, since her death, which was sudden, and the coroner's inquest which gave it a notoriety in the neighbourhood, I have so despaired of finding any person to take charge of the house, much more a tenant, that I would willingly let it rent free for a year to any one who would pay its rates and taxes."

indeed - rzeczywiście; naprawdę, w rzeczy samej, zaiste, w istocie

sudden - nagły

coroner's inquest - śledztwo prowadzone przez koronera

notoriety - zła sława, ziółko

in the neighbourhood - w okolicy; dzielnicy

despaired - zrozpaczony; rozpaczać, rozpacz, beznadzieja

charge - opłata; szarża; oskarżenie; ładunek elektryczny; podopieczny

tenant - dzierżawca, najemca

willingly - chętnie, świadomie

rent - wynajmować, wypożyczyć; pęknięcie, czynsz, wynajęcie

rates - stawki; cenić; wskaźnik, współczynnik, tempo

taxes - podatki; (taxi) taksówka

"How long is it since the house acquired this sinister character?"

acquired - nabyte; nabywać, nabyć

sinister - złowieszczy

character - postać; charakter, usposobienie, znak

"That I can scarcely tell you, but very many years since. The old woman I spoke of said it was haunted when she rented it between thirty and forty years ago. I never had one lodger who stayed more than three days. I do not tell you their stories-to no two lodgers have there been exactly the same phenomena repeated.

scarcely - ledwo; ledwie

rented - wynajęty

lodgers - lokatorzy; lokator

exactly - dokładnie, ściśle, precyzyjnie, właśnie, no właśnie

phenomena - zjawisko, fenomen

It is better that you should judge for yourself than enter the house with an imagination influenced by previous narratives; only be prepared to see and to hear something or other, and take whatever precautions you yourself please."

judge - osądzać; sędzia

enter - wchodzić, wejść

imagination - fantazja, imaginacja, wyobraźnia, urojenie, wyobrażenie

influenced - pod wpływem; wpływ, wpływ, indukcja, wpływać, wpłynąć

previous - poprzedni, ubiegły, przedwczesny

narratives - narracje; narracja, relacja

precautions - ostrożność, środek ostrożności

"Have you never had a curiosity yourself to pass a night in that house?"

pass - przejść; przechodzić, mijać, spędzić, przemijać; przepustka

"Yes. I passed not a night, but three hours in broad daylight alone in that house. My curiosity is not satisfied, but it is quenched. I have no desire to renew the experiment. You can not complain, you see, sir, that I am not sufficiently candid; and unless your interest be exceedingly eager and your nerves unusually strong, I honestly add, that I advise you not to pass a night in that house."

broad - szeroki, wyraźny, ogólny

daylight - światło dzienne

alone - samotnie; samodzielnie

satisfied - zadowolony; zadowalać, zadowolić, zaspokajać, zaspokoić

quenched - ugaszony; gasić

renew - odnowić

experiment - eksperyment, doświadczenie, próba, eksperymentować

complain - narzekać, skarżyć się, składać skargę

sufficiently - wystarczająco

candid - szczery, nieupozowany

Unless - chyba że

exceedingly - niezwykle; niezmiernie, nadzwyczaj

eager - chętny, przejęty, podekscytowany

nerves - nerw, żyłka, odwaga, czelność, tupet, zuchwalstwo

unusually - niezwykle

honestly - uczciwie, szczerze

advise - doradzić; radzić, poradzić

"My interest is exceedingly keen," said I, "and though only a coward will boast of his nerves in situations wholly unfamiliar to him, yet my nerves have been seasoned in such variety of danger that I have the right to rely on them-even in a haunted house."

keen - chętny; zapalony, wyostrzony

coward - tchórz, strachajło, bojaźliwiec

boast - szczycić się, chwalić się; przechwałka

wholly - całkowicie

unfamiliar - nieznany

seasoned - doprawiony; pora roku, sezon

variety - różnorodność; odmiana, rodzaj, odmiana, forma języka

danger - niebezpieczeństwo; zagrożenie

rely - polegać na, polegać

Mr. J-- said very little more; he took the keys of his house out of his bureau, gave them to me-and, thanking him cordially for his frankness, and his urbane concession to my wish, I carried off my prize.

bureau - urząd; biuro, biura, biurko, biurka

cordially - serdecznie

frankness - szczerość, otwartość

urbane - dobrze wychowany, wytworny, uprzejmy, grzeczny

concession - ustępstwo; koncesja

wish - życzenie; życzyć, pożyczyć

carried off - poradzić sobie (z czymś ); zdobyć coś, zdobywać coś (np. nagrodę, medal); usunąć siłą

prize - wysoko cenić; nagroda; pierwszorzędny

Impatient for the experiment, as soon as I reached home, I summoned my confidential servant-a young man of gay spirits, fearless temper, and as free from superstitious prejudice as any one I could think of.

impatient - niecierpliwy

reached - osiągnięty; osiągać, uzyskiwać, dosięgnąć, dojechać, dotrzeć

confidential - poufne

gay - gejem; homoseksualista; wesoły, żywy, beztroski

spirits - duchy; dusza, duch, duch, duch, duch, alkohol, spirytus

fearless - nieustraszony

temper - złagodzić, ostudzić, powściągnąć; nastrój, humor, charakter

superstitious - przesądny

prejudice - uprzedzenia; uprzedzenie

"F--," said I, "you remember in Germany how disappointed we were at not finding a ghost in that old castle, which was said to be haunted by a headless apparition? Well, I have heard of a house in London which, I have reason to hope, is decidedly haunted. I mean to sleep there tonight.

Germany - Niemcy-p

disappointed - rozczarowany; rozczarować, zawieść

ghost - duch, upiór, fantom, tzwid

castle - zamek; wieża

headless - bez głowy; bezgłowy

apparition - objawienie; pojawienie

decidedly - zdecydowanie

From what I hear, there is no doubt that something will allow itself to be seen or to be heard-something perhaps, excessively horrible. Do you think, if I take you with me, I may rely on your presence of mind, whatever may happen?"

doubt - wątpliwości; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

itself - się; ono samo

Perhaps - być może; może, bodaj

excessively - nadmiernie, przesadnie, w nadmiarze

horrible - straszne; straszny, okropny

presence - obecność

"Oh, sir! pray trust me," answered F--, grinning with delight.

trust - zaufanie; trust; ufać

grinning - uśmiechając się; szeroko się uśmiechać

delight - radość, rozkosz, przyjemność, zachwyt, cieszyć

"Very well; then here are the keys of the house-this is the address. Go now-select for me any bedroom you please; and since the house has not been inhabited for weeks make up a good fire-air the bed well-see, of course, that there are candles as well as fuel.

select - wybierać, wybrać, selekcjonować

inhabited - zamieszkały; zamieszkiwać, zajmować, wypełniać

candles - świece; świeca, świeczka, gromnica

fuel - paliwo; tankować

Take with you my revolver and my dagger-so much for my weapons-arm yourself equally well; and if we are not a match for a dozen ghosts we shall be but a sorry couple of Englishmen."

revolver - rewolwer, bębenkowiec

dagger - sztylet

weapons - broń, oręż

equally - na równi

match - mecz; pasować; zapałka, osoba dorównująca komuś

dozen - tuzin; tuziny, dziesiątki, kilkadziesiąt

couple - para; dwa, dwie, dwójka, parę, paru

Englishmen - anglicy; Anglik-pr

I was engaged for the rest of the day on business so urgent that I had not leisure to think much on the nocturnal adventure to which I had plighted my honour. I dined alone, and very late, and while dining read, as is my habit. I selected one of the volumes of Macaulay's essays.

rest - odpocząć; odpoczywać, wypoczywać; odpoczynek

on business - w interesach, służbowo

urgent - pilne; pilny

leisure - wypoczynek; wolne, laba, wolny czas

nocturnal - nocny

adventure - ryzykować; przygoda

plighted - znękany; trudna sytuacja, los, dola

honour - uhonorować; honor, zaszczyt

dined - obiad; hałas

dining - jadalnia; hałas

habit - nawyk, zwyczaj

selected - wybierać, wybrać, selekcjonować

volumes - wolumenów; objętość, głośność, rocznik, tom, wolumin, wolumin

essays - eseje; wypracowanie, praca, esej

I thought to myself that I would take the book with me; there was so much of healthfulness in the style and practical life in the subjects, that it would serve as an antidote against the influence of superstitious fancy.

myself - siebie, sobie, się, sam, sama

healthfulness - zdrowie; zdrowotność, dobroczynność

practical - praktyczny

serve - zagrywka, serw, serwis, służyć, serwować, podawać

antidote - antidotum, odtrutka, antydot, lek

against - przeciw, pod, przeciwko

influence - wpływ; indukcja; wpływać, wpłynąć, oddziaływać

Accordingly, about half-past nine, I put the book into my pocket and strolled leisurely toward the haunted house. I took with me a favourite dog-an exceedingly sharp, bold, and vigilant bull-terrier-a dog fond of prowling about strange ghostly corners and passages at night in search of rats-a dog of dogs for a ghost.

Pocket - kieszeń; kieszonkowy

strolled - spacerował; spacer, przechadzka, spacerować, przechadzać

leisurely - powolny, spokojny, robiony w wolnym czasie; spokojnie, powolnie

sharp - ostry

bold - pogrubienie; odważny, śmiały

vigilant - czujny

Bull - byk

terrier - terier; terrier

fond - pieszczoty; czuły, miły, szczery

prowling - grasować; (prowl) ruszyć na poszukiwania, skradać się

strange - dziwne; dziwny, nienormalny, cudaczny, niezwyczajny

ghostly - upiorny; widmowy, zmorowaty

corners - narożniki; kąt, kącik, węgieł, róg, róg, zapędzać w kozi róg

passages - przejścia; przejście, fragment

rats - szczury; szczur, kapuś; szczurzy

It was a summer night, but chilly, the sky somewhat gloomy and overcast. Still there was a moon-faint and sickly, but still a moon-and, if the clouds permitted after midnight it would be brighter.

chilly - chłodno; chłodny

sky - niebo

somewhat - trochę, nieco, dość, poniekąd

gloomy - ponury; mroczny

overcast - zachmurzenie; pochmurny; zachmurzony

moon - Księżyc

faint - zasłabnąć, zemdleć; omdlenie; słaby

sickly - chory; chorowity, schorowany, wątły

clouds - przyćmić; chmura, zachmurzenie

permitted - dozwolone; pozwalać, zezwalać

brighter - jaśniejszy; jasny, radosny

I reached the house, knocked, and my servant opened the door with a cheerful smile.

knocked - zapukał; puknięcie

cheerful - pogodny, radosny, wesoły, ochoczy

"All right, sir, and very comfortable."

comfortable - wygodne; wygodny, wygodna

"Oh!" said I, rather disappointed; "have you not seen nor heard anything remarkable?"

Rather - raczej

remarkable - niezwykłe; wybitny

"Well, sir, I must own I have heard something queer."

queer - dziwaczny, dziwny, queerowy

"What?-what?"

"The sound of feet pattering behind me; and once or twice small noises like whispers close at my ear-nothing more."

pattering - (pat) klepać, poklepać, pogłaskać; klepnięcie, kawałek

noises - odgłosy; hałas, szum, szum, szum

whispers - szepty; szept, szeptać, szepnąć

"You are not at all frightened?"

frightened - przestraszony; straszyć, przestraszyć, nastraszyć

"I! not a bit of it, sir;" and the man's bold look reassured me on one point-viz.: that happen what might, he would not desert me.

bit - trochę; kawałek, część, bit; (bite); odgryzać, odgryźć, kąsać

reassured - uspokojony; upewniać, upewnić

desert - opuścić, porzucić, zostawić; pustynia

We were in the hall, the street door closed, and my attention was now drawn to my dog. He had at first run in eagerly enough but had sneaked back to the door, and was scratching and whining to get out.

hall - hala; hol, przedpokój, sala, rezydencja

attention - uwagę; uwaga; atencja, względy, baczność

eagerly - chętnie, z przejęciem

sneaked - zakradać się; donosiciel, skarżypyta; podstępny

scratching - drapanie; (scratch) drapać się, podrapać się, porysować

whining - marudzenie; (whine) biadolić, jęczeć, skomleć; jęk, łkanie

After patting him on the head, and encouraging him gently, the dog seemed to reconcile himself to the situation and followed me and F-- through the house, but keeping close at my heels instead of hurrying inquisitively in advance, which was his usual and normal habit in all strange places.

patting - klepanie; klepać, poklepać, pogłaskać; klepnięcie, kawałek

encouraging - zachęcające; wspierać, dodawać odwaga

gently - łagodnie, delikatnie

seemed - wydawało się; wydawać

reconcile - godzić, pogodzić; godzić

heels - obcasy; przechylać się; obcas, pięta

instead - zamiast tego; zamiast

hurrying - (hurry) śpieszyć się; pośpiech

inquisitively - dociekliwie

advance - z wyprzedzeniem; postąpić; awansować, zaawansować, zaliczka

usual - zwykły

normal - normalny, zwykły, zwyczajny, normik

We first visited the subterranean apartments, the kitchen, and other offices, and especially the cellars in which last there were two or three bottles of wine still left in a bin, covered with cobwebs, and evidently, by their appearance, undisturbed for many years. It was clear that the ghosts were not wine-bibbers. For the rest, we discovered nothing of interest.

subterranean - podziemny

especially - szczególnie, zwłaszcza, w szczególności

cellars - piwnice; piwnica

bin - wyrzucić; kubeł na śmieci, pojemnik

covered - objęte; przykrycie

cobwebs - pajęczyny; pokryć pajęczynami; pajęczyna

evidently - najwyraźniej; ewidentnie, zauważalnie

appearance - zjawisko; wygląd

undisturbed - niezakłócony

clear - jasne; bezbarwny; bezchmurny; jasny; wymazać, czyścić

bibbers - śliniaki; pijak

There was a gloomy little back-yard, with very high walls. The stones of this yard were very damp; and what with the damp, and what with the dust and smoke-grime on the pavement, our feet left a slight impression where we passed. And now appeared the first strange phenomenon witnessed by myself in this strange abode. I saw, just before me, the print of a foot suddenly form itself, as it were.

Yard - jard, dziedziniec

stones - kamienie; kamień, kamyk, kamień, pestka, kamień, kamienować

damp - wilgotny

dust - kurz, pył, proch

smoke - palić, dymić; palenie, dym

grime - brud, sadza

pavement - chodnik; nawierzchnia drogi, bruk

Slight - nieznacznie; drobny, mały

impression - odcisk; wrażenie; impresja; imitacja

appeared - pojawił się; zjawiać się, zjawić się, pojawiać się, pojawić się

phenomenon - fenomen, zjawisko

witnessed - świadectwo

abode - siedzibę; przebywać; miejsce zamieszkania, siedziba

print - drukować; pisać drukowanymi literami; odbitka

suddenly - nagle, raptem, z nagła, znienacka

I stopped, caught hold of my servant, and pointed to it. In advance of that footprint as suddenly dropped another. We both saw it. I advanced quickly to the place; the footprint kept advancing before me, a small footprint-the foot of a child; the impression was too faint thoroughly to distinguish the shape, but it seemed to us both that it was the print of a naked foot.

caught - złapany; haczyk, łapać, złapać, schwytać, łapać, złapać

hold - utrzymać, trzymać, odbywać; dzierżawa, posiadanie

footprint - ślad, odcisk, odbicie

dropped - spadł; upuścić, zrzucić, opaść, przestać, porzucić, rzucić

advanced - zaawansowane; postąpić, awansować, zaawansować, postąpić

advancing - postęp; postąpić, awansować, zaawansować, postąpić, zaawansować

thoroughly - dokładnie; doszczętnie, gruntownie

distinguish - rozróżniać, rozróżnić

shape - kształt; forma, kondycja, kształtować, ukształtować

naked - nago; nagi

This phenomenon ceased when we arrived at the opposite wall, nor did it repeat itself on returning. We remounted the stairs, and entered the rooms on the ground floor, a dining-parlour, a small back-parlour, and a still smaller third room that had been probably appropriated to a footman-all still as death. We then visited the drawing-rooms, which seemed fresh and new.

ceased - przestał; zaprzestać

remounted - ponownie zamontowany; ponownie wsiąść, ponownie dosiąść

stairs - schody; stopień

ground floor - parter

dining - jadalnia; jeść obiad, obiadować, jeść kolację

parlour - salon, rozmównica, pokój przyjęć

appropriated - odpowiedni, właściwy, stosowny, należyty, stosowny

footman - lokaj, piechur, członek piechoty

fresh - świeży

In the front room I seated myself in an armchair. F-- placed on the table the candlestick with which he had lighted us. I told him to shut the door. As he turned to do so, a chair opposite to me moved from the wall quickly and noiselessly, and dropped itself about a yard from my own, immediately fronting it.

seated - siedział; siedzenie

armchair - fotel

candlestick - świecznik, lichtarz

opposite to - naprzeciwko; odwrotny, przeciwny (zupełnie inny)

noiselessly - bezszelestnie; bezgłośnie, bezszmerowo, bezszumnie

immediately - zaraz, natychmiast, doraźnie, natychmiastowo

"Why, this is better than the turning-tables," said I, with a half-laugh; and as I laughed, my dog put back his head and howled.

put back - zawrócić, brać kurs powrotny

howled - wyje; wycie, wyć

F--, coming back, had not observed the movement of the chair. He employed himself now in stilling the dog. I continued to gaze on the chair, and fancied I saw on it a pale blue misty outline of a human figure, but an outline so indistinct that I could only distrust my own vision. The dog was now quiet.

observed - obserwowany; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

movement - ruch

employed - zatrudniony; zatrudniać, zatrudnić

continued - kontynuować, w dalszym ciągu

gaze - wpatrywać się intensywnie, patrząc; spojrzenie

fancied - zainteresowany; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić

pale - blednąć; blady

misty - mgła; mglisty

outline - kontur; konspekt; szkic, zarys, obrysowywać, obrysować

human - człowiek; ludzki, człowieczy, ludzki

figure - rysunek; sylwetka, figura, osoba, postać, cyfra, kształt

indistinct - Niewyraźne

distrust - nie ufać; nieufność, brak zaufania

vision - widzenie, wzrok, wizja

"Put back that chair opposite to me," said I to F--; "put it back to the wall."

F-- obeyed. "Was that you, sir?" said he, turning abruptly.

obeyed - posłuszny; przestrzegać

abruptly - nagle, raptem, bezceremonialnie, improwizując

"I!-what?"

"Why, something struck me. I felt it sharply on the shoulder-just here."

struck - uderzony; trafiać, strajkować, strajk, uderzenie

sharply - ostro, gwałtownie, surowo, bardzo

"No," said I. "But we have jugglers present, and though we may not discover their tricks, we shall catch them before they frighten us."

jugglers - żonglerzy; żongler, kuglarz, oszust

discover - odkrywać, odkryć

tricks - sztuczki; trik, sposób, sztuczka, chwyt, fortel

catch - haczyk; łapać, złapać, schwytać

frighten - straszyć, przestraszyć, nastraszyć

We did not stay long in the drawing-rooms-in fact, they felt so damp and so chilly that I was glad to get to the fire upstairs. We locked the doors of the drawing-rooms-a precaution which, I should observe, we had taken with all the rooms we had searched below. The bedroom my servant had selected for me was the best on the floor-a large one, with two windows fronting the street.

Glad - zadowolony

locked - zablokowany; zamknąć; zamek, lok, śluza

precaution - ostrożność, środek ostrożności

observe - obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić, spostrzec

searched - przeszukiwane; poszukiwanie

The four-posted bed, which took up no inconsiderable space, was opposite to the fire, which burnt clear and bright; a door in the wall to the left, between the bed and the window, communicated with the room which my servant appropriated to himself.

inconsiderable - nieistotne

burnt - spalony; (burn) spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie; palący

bright - jasny, radosny

This last was a small room with a sofa-bed, and had no communication with the landing-place-no other door but that which conducted to the bedroom I was to occupy. On either side of my fireplace was a cupboard, without locks, flush with the wall, and covered with the same dull-brown paper.

small room - mały pokój, salka

sofa - kanapa, sofa

communication - komunikacja; wiadomość

conducted - prowadzone; zarządzanie

occupy - okupować

either - oba; też nie; albo, albo...

fireplace - kominek

cupboard - szafa; kredens, szafka kuchenna

locks - zamki; zamknąć; zamek, lok, śluza

flush - spłukać; poczerwienieć, zarumienić się; rumieniec; dziany

We examined these cupboards-only hooks to suspend female dresses-nothing else; we sounded the walls-evidently solid-the outer walls of the building. Having finished the survey of these apartments, warmed myself a few moments, and lighted my cigar, I then, still accompanied by F--, went forth to complete my reconnoitre. In the landing-place there was another door; it was closed firmly.

examined - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

cupboards - szafki; szafa, kredens, szafka kuchenna

hooks - hak, kotwiczka, sierpowy

suspend - zawieszać, zawiesić

female - kobieta; żeński; samica

solid - stały; masywny; sycący; solidny; rzetelny; łączny; jednolity; ciało stałe; bryła

survey - przegląd, ankieta, nadzór, ankietować, zankietować

cigar - cygaro

accompanied - w towarzystwie; towarzyszyć, asystować, akompaniować

forth - naprzód, dalej

reconnoitre - rozpoznać, badać, robić wywiad, odbyć rekonesans; wywiadowczy

firmly - twardo, stanowczo, pewnie, mocno

"Sir," said my servant, in surprise, "I unlocked this door with all the others when I first came; it can not have got locked from the inside, for--"

surprise - niespodzianka, zaskoczenie, zdziwienie, dziwić, zadziwić

unlocked - odblokowany; otworzyć (kluczem)

inside - wnętrze, środek, wewnętrzny, wewnątrz, w środku

Before he had finished his sentence, the door, which neither of us then was touching, opened quietly of itself. We looked at each other a single instant. The same thought seized both-some human agency might be detected here. I rushed in first-my servant followed.

touching - dotykanie; (touch) dotykać, urazić, poruszać; wzruszający

quietly - cicho

single - singiel; jeden, pojedynczy, jednolity, cały

instant - chwila, moment; nie wymagający gotowania

agency - sprawczość; agencja

detected - wykryto; wykryć, wyczuć

rushed - pośpiechu; pędzić, gonić, biec, pośpieszać, ponaglać; pośpiech

A small blank dreary room without furniture-a few empty boxes and hampers in a corner-a small window-the shutters closed-not even a fireplace-no other door but that by which we had entered-no carpet on the floor, and the floor seemed very old, uneven, worm-eaten, mended here and there, as was shown by the whiter patches on the wood; but no living being, and no visible place in which a living being could have hidden. As we stood gazing around, the door by which we had entered closed as quietly as it had before opened; we were imprisoned.

blank - puste; bezbarwny; czysty, pusty, niewypełniony, niezapisany

furniture - meble; mebel

empty - pusty, próżny, opróżnić

hampers - przeszkodzić, utrudnić, hamować; kosz

corner - narożnik; kąt, kącik, węgieł, róg, zapędzać w kozi róg

shutters - żaluzje; okiennica, migawka

carpet - dywan, kobierzec

uneven - nierówny, niejednolity, nieparzysty

worm - robak, smok

mended - naprawione; naprawiać, naprawić, cerować, zacerować

patches - łatki; łatać; łata, przepaska, grządka, bruzda, skrawek

wood - drewno, las

visible - widoczny, widzialny

hidden - ukryty; chować, ukrywać; skóra

gazing - wpatrywać się intensywnie, patrząc; spojrzenie

imprisoned - uwięziony; uwięzić

For the first time I felt a creep of undefinable horror. Not so my servant. "Why, they don't think to trap us, sir; I could break that trumpery door with a kick of my foot."

creep - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

horror - groza, strach

trap - uwięzić; pułapka, dwukołówka

trumpery - trumpizm; tandeta, paplanina; bezwartościowy

kick - kopać; kopnięcie, wierzganie nogami

"Try first if it will open to your hand," said I, shaking off the vague apprehension that had seized me, "while I unclose the shutters and see what is without."

shaking off - otrząsnąć się; strząsać coś z czegoś; zgubić (np. pościg)

vague - niejasny

apprehension - niepokój; zatrzymanie

unclose - odblokować; otworzyć

I unbarred the shutters-the window looked on the little back-yard I have before described; there was no ledge without-nothing to break the sheer descent of the wall. No man getting out of that window would have found any footing till he had fallen on the stones below.

unbarred - odblokowany; (unbarred) odryglować

ledge - występ, półka, nawis, gzyms

sheer - czyżby; skręcać, zmieniać kierunek; sam, sama; czysty

descent - zejście, droga w dół, pochodzenie

F--, meanwhile, was vainly attempting to open the door. He now turned round to me and asked my permission to use force.

Meanwhile - tymczasem, na razie, w międzyczasie

vainly - na próżno, nadaremnie

attempting - próby; próbować, spróbować, próba, podejście, zamach

round - mecz, runda; okrągły, dookoła

permission - pozwolenie, dozwolenie, zezwolenie

use force - użyć siły

And I should here state, in justice to the servant, that far from evincing any superstitious terrors, his nerve, composure, and even gaiety amid circumstances so extraordinary, compelled my admiration, and made me congratulate myself on having secured a companion in every way fitted to the occasion. I willingly gave him the permission he required.

state - państwo (kraj; administracja, rząd); stan ( w jakimś coś; ktoś się znajduje); stan (np. w USA); bajzel, chlew

justice - sprawiedliwość; sędzia

evincing - przejawiać, świadczyć

terrors - przerażenia; groza, terror

nerve - nerw; żyłka; odwaga; czelność, tupet, zuchwalstwo, bezczelność

composure - opanowanie

gaiety - wesołość

amid - wśród

extraordinary - niezwykłe; niezwykły, nadzwyczajny

compelled - zmuszony; zmuszać, zmusić

admiration - podziw, admiracja

congratulate - gratulować, pogratulować, winszować, powinszować

secured - zabezpieczone; bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny

companion - towarzysz, towarzyszka, kompan, kompanka

fitted - dopasowane; pasować, dostać ataku; dopasowanie; zdolny

Occasion - wypadek, okazja, powód

required - zażądać, wymagać, życzyć sobie

But though he was a remarkably strong man, his force was as idle as his milder efforts; the door did not even shake to his stoutest kick. Breathless and panting, he desisted. I then tried the door myself, equally in vain. As I ceased from the effort, again that creep of horror came over me; but this time it was more cold and stubborn.

remarkably - nadzwyczajnie

force - zmuszać, wymuszać, narzucać; siła, oddział

idle - nic; leniwy, jałowy, pusty, bezczynny, daremny

milder - łagodniejszy; łagodny

efforts - wysiłki; wysiłek, staranie

shake - trząść, potrząsnąć, wstrząsnąć, pozbyć się, podać sobie dłonie

stoutest - najmocniejszy; tęgi, korpulentny, mocny

breathless - zdyszany, zapierający dech

panting - dyszenie; (pant) dyszeć, sapać, ziajać, wydyszeć

desisted - zaniechał; zaprzestać

in vain - na próżno

stubborn - uparty

I felt as if some strange and ghastly exhalation were rising up from the chinks of that rugged floor, and filling the atmosphere with a venomous influence hostile to human life. The door now very slowly and quietly opened as of its own accord. We precipitated ourselves into the landing-place.

ghastly - koszmarny, potworny, okropny

exhalation - wydech

rising - (rise) wstawać, rosnąć, wstać z martwych; wzrost, wschodzący

chinks - chinole; zabrzęczeć, zadzwonić; szczelina, brzęk

rugged - wytrzymały; twardy, mocny, nierówny; (rug); dywanik

atmosphere - atmosfera, nastrój, atmosfera

venomous - jadowity

hostile - wrogi

slowly - powoli, wolno, pomału, nieśpiesznie

accord - porozumienie; akord; zgodzić się

precipitated - wytrącony; przyśpieszać, strącać; osad; pośpieszny

ourselves - siebie

We both saw a large pale light-as large as the human figure, but shapeless and unsubstantial-move before us, and ascend the stairs that led from the landing into the attic. I followed the light, and my servant followed me. It entered to the right of the landing, a small garret, of which the door stood open. I entered in the same instant.

shapeless - bezkształtny, bezpostaciowy

unsubstantial - nieistotne

ascend - wspiąć, wjechać, wznosić się

led - (lead) prowadzić, przewodniczyć

attic - strych, poddasze, mansarda

garret - poddasze

stood open - stać otwartym

The light then collapsed into a small globule, exceedingly brilliant and vivid; rested a moment on a bed in the corner, quivered, and vanished. We approached the bed and examined it-a half-tester, such as is commonly found in attics devoted to servants. On the drawers that stood near it we perceived an old faded silk handkerchief, with the needle still left in a rent half repaired.

collapsed - upadł; bachnąć, zapaść

globule - kulka

brilliant - błyszczący; znakomity, świetny, błyskotliwy, błyskotny, genialny

vivid - jaskrawy, żywy, barwny

rested - wypoczęty; odpoczywać, wypoczywać; odpoczynek

quivered - zadrżał; drżeć; kołczan, drżenie, szelest, szmer, drganie

vanished - zniknął; znikać, zniknąć

approached - podszedł; zbliżać się; podejście

commonly - powszechnie, zwykle

attics - strychy; strych, poddasze

devoted - poświęcone; poświęcać, poświęcić, angażować, zaangażować

servants - słudzy; służący-pr, służąca, sługa

drawers - szuflady; szuflada, wystawca weksla

perceived - postrzegane; dostrzegać, dostrzec

faded - wyblakły; wyblaknąć, spłowieć, zwiędnąć, przeminąć

silk - jedwab

handkerchief - chusteczkę; chusteczka do nosa, chusteczka

needle - igła, drut, wskazówka, drażnić

repaired - naprawione; naprawiać, udawać się gdzieś, uczęszczać gdzieś

The kerchief was covered with dust; probably it had belonged to the old woman who had last died in that house, and this might have been her sleeping-room. I had sufficient curiosity to open the drawers: there were a few odds and ends of female dress, and two letters tied round with a narrow ribbon of faded yellow. I took the liberty to possess myself of the letters.

kerchief - chustka

belonged - należał; należeć, mieć swoje miejsce

sufficient - wystarczające; dostateczny, wystarczający

odds - szanse; dziwny, nieparzysty

tied round - zawiązany; przewiązany wokół; zremisowana runda

narrow - zwężać się, zacieśniać się; nieznaczny, zawężony, wąski

ribbon - wstążka, wstęga, tasiemka, taśma

faded - wyblakły; moda

liberty - wolność, swoboda

possess - posiadać; opętać

We found nothing else in the room worth noticing-nor did the light reappear; but we distinctly heard, as we turned to go, a pattering footfall on the floor-just before us. We went through the other attics (in all four), the footfall still preceding us. Nothing to be seen-nothing but the footfall heard.

worth - warte; wartość; warty

noticing - zauważając; awizo

reappear - pojawić się ponownie; pojawiać się ponownie

distinctly - wyraźnie

footfall - tupot

preceding - poprzedzający; poprzedzać, poprzedzić

I had the letters in my hand: just as I was descending the stairs I distinctly felt my wrist seized, and a faint soft effort made to draw the letters from my clasp. I only held them the more tightly, and the effort ceased.

descending - malejąco; schodzić, zejść, zniżać

wrist - nadgarstek

soft - miękki

effort - wysiłek, staranie

clasp - zapięcie; klamra

held - trzymane; utrzymać, trzymać, odbywać; dzierżawa, posiadanie

tightly - mocno; ciasno

We regained the bed-chamber appropriated to myself, and I then remarked that my dog had not followed us when we had left it. He was thrusting himself close to the fire, and trembling.

regained - odzyskane; odzyskać

chamber - komnata; izba; komora

remarked - zauważył; zauważyć, komentować, napomknąć; uwaga

thrusting - (thrust) wsadzić, popchnąć, przepychać się; pchnięcie

trembling - (tremble) zadrżeć, drżeć, trząść się; drżenie

I was impatient to examine the letters; and while I read them, my servant opened a little box in which he had deposited the weapons I had ordered him to bring; took them out, placed them on a table close at my bed-head, and he occupied himself in soothing the dog, who, however, seemed to heed him very little.

deposited - zdeponowane; osad, złoże

occupied - zajęty; okupować

soothing - uspokajające; uspokajający; kojący

heed - posłuchać; baczenie; baczyć

The letters were short-they were dated; the dates exactly thirty-five years ago. They were evidently from a lover to his mistress, or a husband to some young wife. Not only the terms of expression, but a distinct reference to a former voyage, indicated the writer to have been a seafarer.

lover - kochanka; kochanek, miłośnik; zakochany

Mistress - pani; kochanka

terms - warunki; nazywać; okres, semestr, termin, określenie

expression - ekspresja; wyrażenie, zwrot, wyraz, mina

distinct - odmienny, wyraźny, wyraźnie widoczny

reference - odniesienie; referencja; odnosić się do

former - były

Voyage - podróż; rejs

seafarer - marynarz; żeglarz, żeglarka

The spelling and handwriting were those of a man imperfectly educated, but still the language itself was forcible. In the expressions of endearment there was a kind of rough wild love; but here and there were dark unintelligible hints at some secret not of love-some secret that seemed of crime.

handwriting - pismo odręczne; pismo; rękopis

those - (that) że, te, tamten

imperfectly - niedoskonale

educated - wykształcić, pouczyć

forcible - gwałtowny, potężny

expressions - wyrażenia; ekspresja, wyrażenie

endearment - czułe słowo

rough - szorstki, zgrubny, chropowaty

wild - dziki

unintelligible - niezrozumiałe

hints - podpowiedzi; podpowiedź, odrobina, bąkać, bąknąć

secret - sekret, tajemnica, sekretny, tajny, tajemny

crime - przestępstwo, zbrodnia

"We ought to love each other," was one of the sentences I remember, "for how every one else would execrate us if all was known." Again: "Don't let any one be in the same room with you at night-you talk in your sleep." And again: "What's done can't be undone; and I tell you there's nothing against us unless the dead could come to life.

execrate - złorzeczyć, pomstować, przeklinać

undone - cofnięte; cofnąć, rozwiązać, rozpiąć, niweczyć, otworzyć

" Here there was underlined in a better handwriting (a female's): "They do!" At the end of the letter latest in date the same female hand had written these words: "Lost at sea the 4th of June, the same day as--"

underlined - podkreślone; podkreślenie

I put down the letters, and began to muse over their contents.

muse - muza

Contents - treść; zadowalać; zawartość; zadowolony

Fearing, however, that the train of thought into which I fell might unsteady my nerves, I fully determined to keep my mind in a fit state to cope with whatever of marvellous the advancing night might bring forth. I roused myself-laid the letters on the table-stirred up the fire, which was still bright and cheering, and opened my volume of Macaulay.

fearing - obawiając się

unsteady - chwiejny, niepewny, nierówny, nietrwały

fully - całkowicie

determined - zdeterminowany; określać, ustalać, ustalić

fit - pasować, dostać ataku; dopasowanie; zdolny, odpowiedni, pasujący

state - państwo, stan, kondycja, twierdzić, stwierdzać

cope - poradzić sobie, sprostać czemuś

marvellous - cudowny

roused - pobudzony; budzić, zbudzić, obudzić, ożywić

laid - położył; kłaść

stirred - wymieszać, poruszać, ruszać, ruszać się z miejsca; powstawanie

cheering - doping; pocieszać, dodawać otuchy, rozweselać

volume - objętość; głośność; rocznik; tom, wolumin

I read quietly enough till about half-past eleven. I then threw myself dressed upon the bed, and told my servant he might retire to his own room, but must keep himself awake. I bade him leave open the door between the two rooms. Thus alone, I kept two candles burning on the table by my bed-head. I placed my watch beside the weapons, and calmly resumed my Macaulay.

threw - rzucił; wyrzucić, rzucić, niedbale położyć

upon - ponad

retire - przejść na emeryturę, kłaść się spać, wycofywać się, wycofać

awake - obudzony; budzić się, uświadomić sobie, obudzić; przebudzony

bade - (bid) licytować, rozkazać, kazać, życzyć; oferta

leave open - zostawić otwarte; leave oneself open to something wystawić się na coś (np. na oskarżenia)

burning - (burn) spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie, spalanie

beside - obok, przy, poza

calmly - spokojnie

resumed - wznowione; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

Opposite to me the fire burned clear; and on the hearth-rug, seemingly asleep, lay the dog. In about twenty minutes I felt an exceedingly cold air pass by my cheek, like a sudden draft. I fancied the door to my right, communicating with the landing-place, must have got open; but no-it was closed. I then turned my glance to my left, and saw the flame of the candles violently swayed as by a wind.

burned - spalony; spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie

hearth - palenisko; ognisko domowe

rug - dywanik

seemingly - pozornie, na pierwszy rzut oka

asleep - spać; uśpiony, śpiący

lay - leżeć; kłaść

cold air - zimne powietrze

pass by - przejść obok, przechodzić obok, przejeżdżać obok

cheek - policzek

draft - przeciąg, cug, łyk, haust, zanurzenie, zarys

communicating - przekazywać, przekazać, porozumiewać

got open - zostać otworzone

glance - spojrzenie; zerkać, zerknąć, rzucać okiem, rzucić okiem

flame - płomień; kochanka, kochanek, krytycyzm, ognista czerwień

violently - gwałtownie, silnie

swayed - kołysany; władza, trząść, rządzić

wind - wiać, przewijać, pozbawić tchu; wiatr

At the same moment the watch beside the revolver softly slid from the table-softly, softly-no visible hand-it was gone. I sprang up, seizing the revolver with one hand, the dagger with the other: I was not willing that my weapons should share the fate of the watch. Thus armed, I looked round the floor-no sign of the watch.

softly - delikatnie; cicho

slid - wślizg; (slide) zsunąć się, poślizgnąć się, ślizgać się

sprang up - wyrosnąć; odbić się w górę; pojawiać się jak grzyby po deszczu

seizing - zajęcie; (seize) chwytać, pochwycić, zawładnąć, przechwycić

fate - los, dola, przeznaczenie

sign - podpisać; znak

Three slow, loud, distinct knocks were now heard at the bed-head; my servant called out: "Is that you, sir?"

loud - głośny; głośno

knocks - puknięcie

"No; be on your guard."

guard - strażnik; jelec; osłona; chronić

The dog now roused himself and sat on his haunches, his ears moving quickly backward and forward. He kept his eyes fixed on me with a look so strange that he concentrated all my attention on himself. Slowly, he rose up, all his hair bristling, and stood perfectly rigid, and with the same wild stare. I had not time, however, to examine the dog.

haunches - pośladek, zad

backward - tył

forward - do przodu; naprzód

fixed - naprawione; naprawiać, naprawić, mocować, przymocować

concentrated - skoncentrowany; skupiać, skupić, koncentrować, skoncentrować

rose - Róża

bristling - szczeciniasty; szczecina, sierść, włosie

perfectly - idealnie; doskonale

rigid - sztywny; nieugięty, nieustępliwy

stare - gapić się; wpatrywać się, gapić; spojrzenie

Presently my servant emerged from his room; and if ever I saw horror in the human face, it was then. I should not have recognized him had we met in the street, so altered was every lineament. He passed by me quickly, saying in a whisper that seemed scarcely to come from his lips: "Run-run! it is after me!" He gained the door to the landing, pulled it open, and rushed forth.

Presently - obecnie; niebawem

emerged - wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się, wychodzić

recognized - rozpoznany; rozpoznać, postrzegać

altered - zmieniony; zmienić, przerobić

lineament - rys, cecha

whisper - szept; szeptać, szepnąć

lips - usta; warga

Gained - uzyskane; osiągać, zdobywać, zyskiwać, przybyć, dotrzeć; zysk

pulled - ciągnięty; ciągnąć, pociągnąć

I followed him into the landing involuntarily, calling him to stop; but, without heeding me, he bounded down the stairs, clinging to the balusters, and taking several steps at a time. I heard, where I stood, the street-door open-heard it again clap to. I was left alone in the haunted house.

involuntarily - mimowolnie

heeding - słuchać; baczenie

bounded - ograniczony; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

clinging to - przywrzeć do czegoś, przylgnąć do czegoś, przystawać do czegoś, trzymać się czegoś; być uzależnionym emocjonalnie od kogoś, nie odstępować kogoś na krok; uparcie trwać przy czymś, uchwycić się czegoś (w sensie emocjonalnym)

balusters - tralki; tralka, balas, balaska, balasek

several - kilka

steps - kroki; kroczyć, stąpać; krok, stopień

clap - klaskać; bić brawo, zamknąć z hukiem; oklaski, klepnięcie, huk

It was but for a moment that I remained undecided whether or not to follow my servant; pride and curiosity alike forbade so dastardly a flight. I re-entered my room, closing the door after me, and proceeded cautiously into the interior chamber. I encountered nothing to justify my servant's terror. I again carefully examined the walls, to see if there were any concealed door.

remained - pozostałości, pozostawać, pozostać

undecided - niepewny; niezdecydowany

whether - czy

pride - pycha, zarozumiałość, duma, stado

alike - zarówno, tak samo; podobny, taki sam

forbade - zabronił; zakazywać, zakazać, zabraniać, zabronić, odmawiać

dastardly - nikczemny, podły

proceeded - kontynuować, iść dalej, podążać

cautiously - ostrożnie

interior - wewnętrzny; wnętrze

encountered - napotkany; spotkanie

justify - uzasadniać, uzasadnić, usprawiedliwiać, usprawiedliwić

carefully - ostrożnie

concealed - ukryte; chować, schować, ukrywać, ukryć, skrywać, skryć

I could find no trace of one-not even a seam in the dull-brown paper with which the room was hung. How, then, had the Thing, whatever it was, which had so scared him, obtained ingress except through my own chamber?

trace - namierzać, wyśledzić, śledzić; ślad, uprzęż, poszlaka

seam - rozłazić się, zszyć; złoże, pokład, szew

hung - powieszony; wisieć, wieszać, powiesić, chrzanić

scared - przestraszony; wystraszony, zalękniony

obtained - uzyskane; dostawać, dostać, otrzymywać, otrzymać, uzyskiwać

ingress - wstęp, prawo wstępu

Except - wykluczać, wykluczyć, z wyjątkiem, oprócz, poza tym

I returned to my room, shut and locked the door that opened upon the interior one, and stood on the hearth, expectant and prepared. I now perceived that the dog had slunk into an angle of the wall, and was pressing himself close against it, as if literally striving to force his way into it. I approached the animal and spoke to it; the poor brute was evidently beside itself with terror.

expectant - pełen wyczekiwania; wyczekujący

slunk - skradać się

angle - kąt; Angl

pressing - naciskając; (press) naciskać, przyciskać, przygniatać, prasować

literally - dosłownie

striving - dążenie; (strive) usiłować, dążyć do czegoś

brute - brutal, bestia, zwierzę; brutalny, zwierzęcy

It showed all its teeth, the slaver dropping from its jaws, and would certainly have bitten me if I had touched it. It did not seem to recognize me. Whoever has seen at the Zoological Gardens a rabbit, fascinated by a serpent, cowering in a corner, may form some idea of the anguish which the dog exhibited.

slaver - niewolnik; ślinić się; ślina; Slav - Słowianin, słowiański

dropping - (drop) upuścić, zrzucić, opaść, przestać, porzucić, rzucić

jaws - szczęki; szczęka

Certainly - z pewnością, pewnie, na pewno, zdecydowanie

bitten - ugryziony; odgryzać, odgryźć, kąsać, gryźć, kąsać, ukąsić

touched - dotknięty; dotykać, dotknąć, wzruszać, wzruszyć, poruszać

Seem - wydaje się; wydawać

recognize - rozpoznać, postrzegać

zoological - zoologiczny

rabbit - królik, żółtodziób

fascinated - zafascynowany; fascynować, zafascynować

serpent - węża; wąż

cowering - kuląc się; skulić się ze strachu

anguish - udręka; boleść

exhibited - wystawione; pokazywać, pokazać, wystawić, wystawiać, eksponat

Finding all efforts to soothe the animal in vain, and fearing that his bite might be as venomous in that state as in the madness of hydrophobia, I left him alone, placed my weapons on the table beside the fire, seated myself, and recommenced my Macaulay.

soothe - koić, ukoić, uspokajać, uspokoić

vain - próżny

fearing - obawiając się; bać się, obawiać się; strach

bite - ugryźć; odgryzać, odgryźć, kąsać, gryźć, ukąsić

madness - szaleństwo, obłęd, świr

hydrophobia - hydrofobia; wodowstręt

recommenced - wznowione; wznowić, rozpocząć

I now became aware that something interposed between the page and the light-the page was overshadowed; I looked up, and I saw what I shall find it very difficult, perhaps impossible, to describe.

aware - świadom, świadomy

interposed - wtrącony; mieszać, przerywać, wprowadzać, wprowadzić, wstawiać

overshadowed - ocieniać, ocienić, zaćmiewać, zaćmić

impossible - niemożliwe; niemożliwy

It was a darkness shaping itself forth from the air in very undefined outline. I can not say it was of a human form, and yet it had more resemblance to a human form, or rather shadow, than to anything else. As it stood, wholly apart and distinct from the air and the light around it, its dimensions seemed gigantic, the summit nearly touching the ceiling.

darkness - ciemność, mrok

shaping - (shape) kształtować, formować; kształtowanie

undefined - niezdefiniowany

resemblance - podobieństwo

Rather - rather - raczej

shadow - cień

apart - od siebie; osobno

dimensions - wymiar, wymiar, wymiar, wymiar, wymiar, wymiar

gigantic - gigantyczny, ogromny, olbrzymi, kolosalny

summit - szczyt, na szczycie

nearly - prawie, bez mała, blisko

ceiling - sufit

While I gazed, a feeling of intense cold seized me. An iceberg before me could not more have chilled me; nor could the cold of an iceberg have been more purely physical. I feel convinced that it was not the cold caused by fear. As I continued to gaze, I thought-but this I can not say with precision-that I distinguished two eyes looking down on me from the height.

gazed - wpatrywać się intensywnie, patrząc; spojrzenie

intense - intensywny

iceberg - góra lodowa

chilled - schłodzony; ostudzić, oziębić, zmrozić; ziąb, dreszcz

purely - czysto

physical - fizyczne; fizyczny, cielesny

Convinced - przekonany; przekonywać, przekonać

caused - spowodowane; przyczyna, powodować, spowodować

fear - bać się, obawiać się; strach

precision - precyzja; dokładność

distinguished - wyróżniony; rozróżniać, rozróżnić

height - wysokość; wzrost

One moment I fancied that I distinguished them clearly, the next they seemed gone; but still two rays of a pale-blue light frequently shot through the darkness, as from the height on which I half-believed, half-doubted, that I had encountered the eyes.

One moment - Momencik!, Chwileczkę

Clearly - wyraźnie, jasno

rays - promienie; promień, promyk, raja

frequently - często

shot through - przestrzelony

as from - począwszy od

doubted - wątpił; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

I strove to speak-my voice utterly failed me; I could only think to myself: "Is this fear? it is not fear!" I strove to rise-in vain; I felt as if weighed down by an irresistible force.

strove - usiłować, dążyć do czegoś, zmagać się

voice - głos

utterly - całkowicie, zupełnie

failed - nie powiodło się; nie udać się, zawieść

rise - wzrosnąć; wstawać, rosnąć, wstać z martwych, wschodzić; wzrost

weighed - ważony; ważyć, odważyć, ważyć

irresistible - nie do odparcia; nieodparty

Indeed, my impression was that of an immense and overwhelming power opposed to my volition-that sense of utter inadequacy to cope with a force beyond man's, which one may feel physically in a storm at sea, in a conflagration, or when confronting some terrible wild beast, or rather, perhaps, the shark of the ocean, I felt morally.

immense - ogromne; ogromny, przeogromny, niezmierny

overwhelming - zalewać, miażdżyć, przytłaczać, przytłoczyć

power - władza, moc, możność, mocarstwo, potęga, siła, zasilanie

opposed - przeciwny; oponować, zaoponować, przeciwstawiać, przeciwstawić

volition - wola

sense - zmysł; poczucie; sens; kierunek; kierunek obrotu; przeczuwać

utter - wypowiedzieć; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

inadequacy - niedostatek, niedoskonałość

beyond - poza

physically - fizycznie

storm - atakować, pieklić się; burza

conflagration - pożar, pożoga

confronting - konfrontować, skonfrontować

beast - zwierzę, bestia, bydlak, bydlę

Shark - rekin

Ocean - ocean

morally - moralnie

Opposed to my will was another will, as far superior to its strength as storm, fire, and shark are superior in material force to the force of man.

opposed - przeciwny

strength - siła, moc, zaleta, mocna strona

material - materialny; materialny; materiał

And now, as this impression grew on me-now came, at last, horror-horror to a degree that no words can convey. Still I retained pride, if not courage; and in my own mind I said: "This is horror, but it is not fear; unless I fear I can not be harmed; my reason rejects this thing; it is an illusion-I do not fear.

degree - stopień naukowy; stopień

convey - przenosić; przewozić, przewieźć, przekazać, przekazywać

retained - zachowywać, zatrzymywać, gromadzić

courage - odwaga, męstwo, śmiałość

harmed - poszkodowany; szkoda, krzywda, krzywdzić, uszkadzać

rejects - odrzucać, odrzucić, odrzut

illusion - złudzenie, iluzja, ułuda

" With a violent effort I succeeded at last in stretching out my hand toward the weapon on the table: as I did so, on the arm and shoulder I received a strange shock, and my arm fell to my side powerless.

violent - gwałtowny; brutalny; agresywny; jaskrawy

succeeded - udało się; następować, dać radę, poradzić sobie, udać się

stretching - rozciąganie

weapon - broń, oręż

received - otrzymane; dostać, otrzymać

shock - zaszokować; szok, wstrząs

powerless - bezsilny

And now, to add to my horror, the light began slowly to wane from the candles-they were not, as it were, extinguished, but their flame seemed very gradually withdrawn; it was the same with the fire-the light was extracted from the fuel; in a few minutes the room was in utter darkness.

wane - słabnąć, zanikać, zmniejszać, blednąć; zanik

extinguished - zgasły; stłumić, ugasić, zgasić, stłumić, ugasić, wymazać

gradually - stopniowo, krok po kroku

withdrawn - wycofane; cofnąć, wycofać, odwołać, podjąć, zamknąć, wycofywać

extracted - wydobyte; wyciąg, ekstrakt, wypis, wyjątek, wyciąg, wyciąg

The dread that came over me, to be thus in the dark with that dark Thing, whose power was so intensely felt, brought a reaction of nerve. In fact, terror had reached that climax, that either my senses must have deserted me, or I must have burst through the spell. I did burst through it. I found voice, though the voice was a shriek.

dread - strach, lęk; budzący postrach

whose - czyje; czyj; który

intensely - intensywnie

reaction - reakcja

climax - gradacja, klimaks

senses - zmysły

deserted - opuszczony; opuścić, porzucić, zostawić; pustynia

burst - wybuchnąć; pękać, pęknąć; rozsadzać

shriek - wrzask; krzyk; krzyczeć, krzyknąć

I remembered that I broke forth with words like these: "I do not fear, my soul does not fear"; and at the same time I found strength to rise. Still in that profound gloom I rushed to one of the windows-tore aside the curtain-flung open the shutters; my first thought was-Light. And when I saw the moon high, clear, and calm, I felt a joy that almost compensated for the previous terror.

soul - dusza

profound - głęboki

gloom - smutnieć, zaciemniać; mrok, przygnębienie

tore - (tear) łzawić, pędzić, oderwać, drzeć, wyszarpać, rozdzierać

aside - na bok

curtain - zasłona, kurtyna, firana, firanka, zasłonić

flung - rzucony; cisnąć, podrzucać, rzucać; szaleństwo, przygoda

Calm - spokojny, opanowany, cichy, spokój, uspokajać, uspokoić

joy - radość

almost - prawie, niemalże, omal

compensated - wynagrodzić, zrekompensować

There was the moon, there was also the light from the gas-lamps in the deserted slumberous street. I turned to look back into the room; the moon penetrated its shadow very palely and partially-but still there was light. The dark Thing, whatever it might be, was gone-except that I could yet see a dim shadow, which seemed the shadow of that shade, against the opposite wall.

slumberous - senny

penetrated - spenetrowany; przenikać, penetrować, spenetrować, penetrować

palely - blado

partially - częściowo

dim - ściemniać; ciemny, marny; słabe

shade - cień; odcień; cieniować

My eye now rested on the table, and from under the table (which was without cloth or cover-an old mahogany round table) there rose a hand, visible as far as the wrist. It was a hand, seemingly, as much of flesh and blood as my own, but the hand of an aged person-lean, wrinkled, small, too-a woman's hand.

cloth - materiał, tkanina, sukno, płótno, szmata

cover - przykrycie, wieko, przykrywka, ukrycie, okładka, kapa

mahogany - mahoń; mahoniowiec

flesh - ciało, mięso, miąższ, cielisty

blood - krew; krwawić

lean - opierać się, przechylić się, odchylić się; szczupły, chudy

wrinkled - pomarszczony; pokonać trudności, zmarszczyć, pognieść, pokryć

That hand very softly closed on the two letters that lay on the table; the hand and letters both vanished. Then there came the same three loud measured knocks I had heard at the bed-head before this extraordinary drama had commenced.

lay on - położyć na (coś); dostarczać coś, zaopatrywać

measured - mierzone; pomiar, miara, miara, miara, takt, środek, mierzyć

drama - dramat

commenced - rozpoczęty; poczać, poczynać

As those sounds slowly ceased, I felt the whole room vibrate sensibly; and at the far end there rose, as from the floor, sparks or globules like bubbles of light, many coloured-green, yellow, fire-red, azure. Up and down, to and fro, hither, thither, as tiny Will-o'-the-Wisps, the sparks moved, slow or swift, each at its own caprice.

vibrate - wibrować; rezonować

sensibly - rozsądnie

sparks - iskry; iskra

globules - kuleczki; kulka

bubbles - bańka, bąbel

Azure - lazur, błękit, lazur, błękit, błękitny

thither - tam, dotamtąd

tiny - malutki, tyci, drobny

wisps - olish: (''wisp of hair'') kosmyk g; (''wisp of smoke'') wstęga g

swift - szybki; jerzyk

caprice - kaprys

A chair (as in the drawing-room below) was now advanced from the wall without apparent agency, and placed at the opposite side of the table. Suddenly, as forth from the chair, there grew a shape-a woman's shape. It was distinct as a shape of life-ghastly as a shape of death.

apparent - widoczne; widoczny; oczywisty; pozorny

opposite side - przeciwległa; przeciwna strona

The face was that of youth, with a strange mournful beauty; the throat and shoulders were bare, the rest of the form in a loose robe of cloudy white. It began sleeking its long yellow hair, which fell over its shoulders; its eyes were not turned toward me, but to the door; it seemed listening, watching, waiting.

youth - młodość; młody człowiek, młodzieniec, chłopak, młodzież

mournful - żałobny; zasmucony, żałosny, pełen smutku

beauty - piękno, uroda, piękność, krasawica

throat - gardło

shoulders - ramię

bare - nagi, goły, obnażony

loose - luźne; wypuścić, zgubić, uwolnić; luźny

robe - uroczyście ubrać; suknia, szata, toga, szlafrok

cloudy - pochmurny

sleeking - (sleek) przygładzać, przylizywać; przygładzanie

The shadow of the shade in the background grew darker; and again I thought I beheld the eyes gleaming out from the summit of the shadow-eyes fixed upon that shape.

background - pochodzenie, tło, kontrast

beheld - widziany; ujrzeć

gleaming - błyszczący; (gleam) lśnić, błyszczeć; poświata, poblask

As if from the door, though it did not open, there grew out another shape, equally distinct, equally ghastly-a man's shape-a young man's.

It was in the dress of the last century, or rather in a likeness of such dress (for both the male shape and the female, though defined, were evidently unsubstantial, impalpable-simulacra-phantasms); and there was something incongruous, grotesque, yet fearful, in the contrast between the elaborate finery, the courtly precision of that old-fashioned garb, with its ruffles and lace and buckles, and the corpse-like stillness of the flitting wearer. Just as the male shape approached the female, the dark Shadow started from the wall, all three for a moment wrapped in darkness. When the pale light returned, the two phantoms were as if in the grasp of the Shadow that towered between them; and there was a blood-stain on the breast of the female; and the phantom male was leaning on its phantom sword, and blood seemed trickling fast from the ruffles, from the lace; and the darkness of the intermediate Shadow swallowed them up-they were gone. And again the bubbles of light shot, and sailed, and undulated, growing thicker and thicker and more wildly confused in their movements.

likeness - podobieństwo, podobizna

male - męski; mężczyzna; samiec -an

defined - zdefiniowane; określać, określić, definiować, zdefiniować

impalpable - nieprzenikniony

simulacra - symulakry

phantasms - fantazmaty; przywidzenie, iluzja, złudzenie

incongruous - niestosowne

grotesque - groteska; groteskowy

fearful - przestraszony; strachliwy

contrast - kontrast; kontrastować

elaborate - opracować; drobiazgowy; rozwinąć

finery - finezja; odświętny strój, strojna toaleta

courtly - uprzejmy, dworski

old-fashioned - (old-fashioned) staromodny

garb - ubrać się, ubierać się; strój

ruffles - falbany; falbana

lace - koronki; koronka

buckles - klamry; zapiąć; klamra, odkształcenie

corpse - zwłoki, trup, ciało, truchło

stillness - bezruch, spokój, cisza

flitting - (flit) śmignąć, pomknąć; dygocący, zniewieściały

wearer - posiadacz, człowiek noszący na sobie określony typ ubrania

wrapped - opakowane; zawijać, owijać; szal

the pale - blady, blade; ograniczenie, granica (np. poznania); pal, kołek; słup (heraldyka); ogrodzony teren; obszar

phantoms - fantomy; fantom

grasp - uchwycić; trzymać, chwytać, rozumieć, pojmować, uchwyt

towered - górował; górkować, piętrzyć się; wieża

stain - plama, skaza, bejca, barwnik, kontrast, plamić, upaćkać

breast - pierś, biust, cycek

leaning - pochylając się; (lean) opierać się, przechylić się

sword - miecz

trickling - ściekanie; (trickle) sączyć się, napływać powoli, cieknąć, kapać

intermediate - mediator; pośredni, średnio zaawansowany, przejściowy

swallowed - połknięty; połknąć, przełknąć; jaskółka, łyk

shot - pędzić, przerywać, strzelać; strzał, wystrzał, rzut

Sailed - żeglować, wyruszać w podróż; żagiel

undulated - zafalować, falować, falisty, pofałdowany, falujący

thicker - grubszy; gruby, gruby, gęsty

wildly - dziko; wściekle

confused - zdezorientowany; zmieszać, pomylić

movements - ruchy; ruch, ruch

The closet door to the right of the fireplace now opened, and from the aperture there came forth the form of an aged woman. In her hand she held letters-the very letters over which I had seen the Hand close; and behind her I heard a footstep.

closet - szafa; komórka

aperture - otwór, szpara, szczelina, przesłona, przysłona

aged woman - kobieta w średnim wieku; starsza

footstep - odgłos kroku, krok, ślad

She turned round as if to listen, and then she opened the letters and seemed to read; and over her shoulder I saw a livid face, the face as of a man long drowned-bloated, bleached-seaweed tangled in his dripping hair; and at her feet lay a form as of a corpse, and beside the corpse there cowered a child, a miserable squalid child, with famine in its cheeks and fear in its eyes.

livid - wściekły

drowned - utonął; tonąć, utonąć, utopić

bloated - nabrzmiewać, nadąć, wzdymać; wzdęcie

bleached - bielić, wybielać

seaweed - wodorosty; glon, wodorost

tangled - splątany; czochrać, plątać, kłócić się; plątanina, tarapaty

dripping - (drip) przepuszczać, ociekać, kapać; kropla; cieknący, kapiący

cowered - stchórzył; skulić się ze strachu

miserable - nędzny, nieszczęśliwy

squalid - obskurny; brudny, nędzny, plugawy

famine - głód, klęska głodu

cheeks - policzki; policzek

And as I looked in the old woman's face, the wrinkles and lines vanished, and it became a face of youth-hard-eyed, stony, but still youth; and the Shadow darted forth, and darkened over those phantoms as it had darkened over the last.

looked in - zajrzeć; szukać w czymś

wrinkles - zmarszczki; pokonać trudności, zmarszczyć, pognieść, pokryć

stony - kamienny; kamienisty

darted - rzucony; rzucić się, wbić, rzucić szybkie spojrzenie; strzałka

darkened - zaciemnione; zaciemniać

Nothing now was left but the Shadow, and on that my eyes were intently fixed, till again eyes grew out of the Shadow-malignant, serpent eyes. And the bubbles of light again rose and fell, and in their disordered, irregular, turbulent maze, mingled with the wan moonlight.

intently - celowo, intensywnie, uważnie, w skupieniu

malignant - szkodliwy; złośliwy

disordered - nieuporządkowany; nieporządek, nieład, bezład, zaburzenie

irregular - nieregularne; nieregularny

turbulent - burzliwy

maze - labirynt

mingled - przyłączać, mieszać

wan - blady, niewyraźny, mizerny

moonlight - światło księżyca

And now from these globules themselves, as from the shell of an egg, monstrous things burst out; the air grew filled with them; larvć so bloodless and so hideous that I can in no way describe them except to remind the reader of the swarming life which the solar microscope brings before his eyes in a drop of water-things transparent, supple, agile, chasing each other, devouring each other-forms like naught ever beheld by the naked eye. As the shapes were without symmetry, so their movements were without order. In their very vagrancies there was no sport; they came round me and round, thicker and faster and swifter, swarming over my head, crawling over my right arm, which was outstretched in involuntary command against all evil beings. Sometimes I felt myself touched, but not by them; invisible hands touched me. Once I felt the clutch as of cold soft fingers at my throat. I was still equally conscious that if I gave way to fear I should be in bodily peril; and I concentrated all my faculties in the single focus of resisting, stubborn will. And I turned my sight from the Shadow-above all, from those strange serpent eyes-eyes that had now become distinctly visible. For there, though in naught else around me, I was aware that there was a WILL, and a will of intense, creative, working evil, which might crush down my own.

themselves - siebie; sami, asculine inanimate and all other genders

shell - skorupa; skorupka; pancerz; łupina; strąk, strączek, plewa

monstrous - potworny; monstrualny

larvć - larwy

bloodless - bezkrwisty; bezkrwawy

hideous - ohydny, obrzydliwy

remind - przypominać, przypomnieć

swarming - rojenie; (swarm) tłoczyć się, mrowić się

solar - słoneczny

microscope - mikroskop

drop - spaść; upuścić, zrzucić, opaść, przestać, porzucić, rzucić

transparent - przezroczysty

supple - giętki, uniżony

agile - zwinny, gibki

chasing - (chase) ścigać, gonić, przydarzyć się, grawerować; pogoń

devouring - pożeranie; pożerać

naught - nic, zero

shapes - kształty; kształt, forma, kondycja, kształt, forma, kształtować

symmetry - symetria

vagrancies - włóczęgostwo

swifter - (swift) jerzyk; szybki, błyskawiczny; szybszy

crawling - pełzanie; (crawl) pełzać, czołgać się, raczkować; kraul

outstretched - wyciągnięta

involuntary - mimowolne; mimowolny

Command - rozkaz, komenda, polecenie

evil - zło; zły; źle

beings - istoty; stwór, istota, istnienie, bycie

touched - dotknięty

invisible - niewidoczny, niewidzialny

clutch - ściskać, trzymać, uchwycić; sprzęgło, lęg, grupa, portmonetka

fingers - obmacywać; palec

conscious - przytomny, świadomy

gave way - ustępować pierwszeństwa (na drodze); ustąpić, ulec, podporządkować się, ugiąć się (np. komuś w jakiejś sprawie); ugiąć się pod ciężarem, ustąpić pod naciskiem (np. podłoga); ustąpić komuś, ustępować komuś

bodily - ciało; cielesny

peril - niebezpieczeństwo; zagrożenie

faculties - wydziały; wydział, fakultet, zdolność

focus - skupienie; ognisko; skupiać się, skupić się, skoncentrować się

resisting - opierać

sight - wzrok; widok; atrakcja turystyczna; celownik; dojrzeć, zobaczyć

creative - twórczy, kreatywny

crush - crush, sympatia, zauroczenie, miażdżyć, zmiażdżyć

The pale atmosphere in the room began now to redden as if in the air of some near conflagration. The larvć grew lurid as things that live in fire. Again the moon vibrated; again were heard the three measured knocks; and again all things were swallowed up in the darkness of the dark Shadow, as if out of that darkness all had come, into that darkness all returned.

redden - czerwienieć, poczerwienieć, sczerwienieć, czerwienić

lurid - ponury, straszny, upiorny, jaskrawy, przejaskrawiony

vibrated - wibrował; wibrować, rezonować

swallowed up - połknięty, wchłonięty; pochłonięty

As the gloom receded, the Shadow was wholly gone. Slowly, as it had been withdrawn, the flame grew again into the candles on the table, again into the fuel in the grate. The whole room came once more calmly, healthfully into sight.

receded - ustąpił; cofnąć, oddalić, minąć, odchodzić, ustępować

grate - zazgrzytać, zgrzytnąć, drażnić, trzeć, skrobać; ruszt

healthfully - zdrowo, dobroczynnie

The two doors were still closed, the door communicating with the servant's room still locked. In the corner of the wall, into which he had so convulsively niched himself, lay the dog. I called to him-no movement; I approached-the animal was dead; his eyes protruded; his tongue out of his mouth; the froth gathered round his jaws.

convulsively - konwulsyjnie

niched - niszowe; nisza, nisza, nisza, niszowy

protruded - wystawał; sterczeć, wystawać

tongue - język, ozór

froth - pianka; piana; bicie piany; spienić, toczyć pianę

gathered - zebrane; zbierać, zebrać, gromadzić, zgromadzić

I took him in my arms; I brought him to the fire; I felt acute grief for the loss of my poor favourite-acute self-reproach; I accused myself of his death; I imagined he had died of fright. But what was my surprise on finding that his neck was actually broken. Had this been done in the dark?-must it not have been by a hand human as mine?

acute - ostry; akutowy; akut, akcent ostry, intonacja akutowa

grief - żal, smutek, zmartwienie

Loss - strata

self - samego siebie

reproach - wyrzuty; zarzut; hańba; zarzucać

accused - oskarżony; oskarżać, oskarżyć

fright - przerażenie; strach, trwoga

my surprise - moja niespodzianka

neck - szyja

actually - właściwie, rzeczywiście, faktycznie

-must there not have been a human agency all the while in that room? Good cause to suspect it. I can not tell. I can not do more than state the fact fairly; the reader may draw his own inference.

cause - przyczyna; powodować, spowodować

suspect - podejrzewać; podejrzany, podejrzana

fairly - sprawiedliwie; fair

inference - wnioskowanie, wniosek, sugestia

Another surprising circumstance-my watch was restored to the table from which it had been so mysteriously withdrawn; but it had stopped at the very moment it was so withdrawn; nor, despite all the skill of the watchmaker, has it ever gone since-that is, it will go in a strange erratic way for a few hours, and then come to a dead stop-it is worthless.

surprising - zaskakujące; cudowny; (surprise); niespodzianka, zaskoczenie

circumstance - okoliczność

restored - przywrócony; odnowić

mysteriously - tajemniczo, zagadkowo

despite - mimo, pomimo, wbrew, naprzekór

watchmaker - zegarmistrz, zegarmistrzyni

erratic - nieobliczalny, nieodpowiedzialny, nierówny, zmienny

worthless - bezwartościowy

Nothing more chanced for the rest of the night. Nor, indeed, had I long to wait before the dawn broke. Nor till it was broad daylight did I quit the haunted house. Before I did so, I revisited the little blind room in which my servant and myself had been for a time imprisoned.

chanced - przypadkiem; szansa

dawn - świtać; świt, brzask, zaranie

quit - odejść; opuszczać, porzucić, rzucać, odchodzić

revisited - ponownie odwiedzić

blind - ślepy, niewidomy, w ciemno, na ślepo, zasłona, oślepiać, oślepić

I had a strong impression-for which I could not account-that from that room had originated the mechanism of the phenomena-if I may use the term-which had been experienced in my chamber.

account - sprawozdanie, konto, rachunek, księgowość, relacja

originated - pojawić, zrodzić się, zacząć, zapoczątkować

mechanism - mechanizm

term - nazywać; okres, semestr, termin, określenie

experienced - doświadczony; doświadczenie

And though I entered it now in the clear day, with the sun peering through the filmy window, I still felt, as I stood on its floors, the creep of the horror which I had first there experienced the night before, and which had been so aggravated by what had passed in my own chamber. I could not, indeed, bear to stay more than half a minute within those walls.

peering - podglądanie; przyjrzeć, spojrzeć, przyglądać się badawczo, par

filmy - zwiewny, przezroczysty, zamglony

aggravated - denerwować, obciążać, pogarszać, rozdrażniać, utrudniać

bear - nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić, znosić; niedźwiedź

within - wewnątrz, w przeciągu, w ciągu

I descended the stairs, and again I heard the footfall before me; and when I opened the street door, I thought I could distinguish a very low laugh. I gained my own house, expecting to find my runaway servant there. But he had not presented himself, nor did I hear more of him for three days, when I received a letter from him, dated from Liverpool to this effect:

descended - zstąpił; schodzić, zejść, zniżać

low - obniżać; niski

expecting - spodziewać; (expect); spodziewać się, oczekiwać, oczekiwać

runaway - zbiegły; olbrzymi, niekontrolowany

effect - efekt, rezultat, wynik, skutek

"Honoured Sir:-I humbly entreat your pardon, though I can scarcely hope that you will think that I deserve it, unless-which Heaven forbid!-you saw what I did. I feel that it will be years before I can recover myself; and as to being fit for service, It is out of the question. I am therefore going to my brother-in-law at Melbourne. The ship sails tomorrow. Perhaps the long voyage may set me up.

honoured - uhonorować; honor, zaszczyt

humbly - skromnie, pokornie, uniżenie

entreat - apelować, zaapelować

Pardon - słucham; przebaczenie, wybaczenie, darowanie, łaska

deserve - zasługiwać, zasłużyć

Heaven - niebo, raj

forbid - zakazywać, zakazać, zabraniać, zabronić

recover - wyzdrowieć, wrócić do zdrowia, odzyskać, dochodzić do siebie

fit for service - nadaje się do służby

It is out of the question - (coś jest) poza dyskusją, wykluczone, (coś) nie wchodzi w rachubę

therefore - dlaczego; więc, zatem, dlatego, przeto

law - prawo

Melbourne - Melbourne

ship - statek

sails - żagle; żeglować, wyruszać w podróż; żagiel

set - umieścić, postawić, usytuować; zestaw

I do nothing now but start and tremble, and fancy It is behind me. I humbly beg you, honoured sir, to order my clothes, and whatever wages are due to me, to be sent to my mother's, at Walworth-John knows her address."

tremble - drżeć

beg - błagać, prosić, żebrać

wages - wynagrodzenia; pensja

due - należne; należny; spodziewany

The letter ended with additional apologies, somewhat incoherent, and explanatory details as to effects that had been under the writer's charge.

additional - dodatkowe; dodatkowy

apologies - przeprosiny, przeproszenie

incoherent - niespójny

explanatory - wyjaśniające

effects - efekty; efekt, rezultat, wynik, skutek

This flight may perhaps warrant a suspicion that the man wished to go to Australia, and had been somehow or other fraudulently mixed up with the events of the night. I say nothing in refutation of that conjecture; rather, I suggest it as one that would seem to many persons the most probable solution of improbable occurrences. My belief in my own theory remained unshaken.

warrant - nakaz; gwarantować

suspicion - podejrzenie; podejrzliwość; ślad, trop, poszlaka, cień

wished - życzył; życzenie

Australia - Australia, Australia

somehow or other - w ten czy w inny sposób

fraudulently - nieuczciwie

mixed - mieszane; mieszać, połączyć

refutation - obalenie, zaprzeczenie

conjecture - przypuszczenie, domysł

suggest - zasugerować; sugerować; proponować, proponować

most probable - najbardziej prawdopodobne

solution - roztwór; rozwiązanie

improbable - nieprawdopodobne; nieprawdopododny

occurrences - zdarzenia; wydarzenie

belief - przekonanie, wiara, wierzenie

theory - teoria

unshaken - niewzruszony

I returned in the evening to the house, to bring away in a hack cab the things I had left there, with my poor dog's body. In this task I was not disturbed, nor did any incident worth note befall me, except that still, on ascending and descending the stairs, I heard the same footfall in advance. On leaving the house, I went to Mr. J--'s. He was at home.

bring away - wywieźć; wrócić (skądś) z ważną informacją; przenieść coś

hack - włamać się, ciosać, rąbać; taksówka, taryfa, dorożka

cab - kabina; taksówka, dorożka

task - zadanie

disturbed - zaniepokojony; przeszkadzać, niepokoić, martwić, zmartwić

incident - wydarzenie, incydent, wynikający, towarzyszący, padający

befall - spotkać, spaść, zdarzyć się

ascending - wspiąć, wjechać, wznosić się

I returned him the keys, told him that my curiosity was sufficiently gratified, and was about to relate quickly what had passed, when he stopped me, and said, though with much politeness, that he had no longer any interest in a mystery which none had ever solved.

gratified - zadowolony; ucieszyć, uradować, spełnić

relate - odnosić się, zrelacjonować, dotyczyć

politeness - uprzejmość, grzeczność, kurtuazja

mystery - tajemnica, misterium

solved - rozwiązany; rozwiązywać, rozwiązać

I determined at least to tell him of the two letters I had read, as well as of the extraordinary manner in which they had disappeared, and I then inquired if he thought they had been addressed to the woman who had died in the house, and if there were anything in her early history which could possibly confirm the dark suspicions to which the letters gave rise. Mr.

manner - sposób; maniera

disappeared - zniknął; znikać, zniknąć, porywać

inquired - zapytać, pytać, dowiadywać się

Possibly - możliwie

confirm - bierzmować; potwierdzać, potwierdzić

suspicions - podejrzenia; podejrzenie

J-- seemed startled, and, after musing a few moments, answered: "I am but little acquainted with the woman's earlier history, except, as I before told you, that her family were known to mine. But you revive some vague reminiscences to her prejudice. I will make inquiries, and inform you of their result.

startled - zaskoczyć, wystraszyć, spłoszyć

musing - (muse) dumać, zadumać się, rozmyślać; muza, zaduma

acquainted - zapoznać, zaznajomić

revive - odnawiać, wznawiać, wskrzeszać, przywracać do życia

reminiscences - wspomnienia; reminiscencja

inquiries - zapytanie, prośba, dochodzenie

inform - informować, powiadamiać

Still, even if we could admit the popular superstition that a person who had been either the perpetrator or the victim of dark crimes in life could revisit, as a restless spirit, the scene in which those crimes had been committed, I should observe that the house was infested by strange sights and sounds before the old woman died-you smile-what would you say?"

admit - przyznać; wpuszczać, wpuścić, dopuszczać, dopuścić, przyznawać

superstition - przesąd, zabobon

perpetrator - sprawca, sprawczyni, winowajca, winowajczyni

victim - ofiarą; ofiara, poszkodowana, poszkodowany

crimes - przestępstwa; przestępstwo

revisit - ponownie odwiedzić

restless - bez odpoczynku; niespokojny; niezaspokojony

spirit - ducha; dusza, duch, alkohol, spirytus

scene - scena

committed - zaangażowany; popełniać

infested - zaatakować

sights - widoki; widok, atrakcja turystyczna, celownik, dojrzeć

"I would say this, that I am convinced, if we could get to the bottom of these mysteries, we should find a living human agency."

bottom - dno; dolina; zadek, tyłek, pasyw

mysteries - tajemnice; tajemnica, misterium

"What! you believe it is all an imposture? for what object?"

imposture - oszustwo

"Not an imposture in the ordinary sense of the word. If suddenly I were to sink into a deep sleep, from which you could not awake me, but in that sleep could answer questions with an accuracy which I could not pretend to when awake-tell you what money you had in your pocket-nay, describe your very thoughts-it is not necessarily an imposture, any more than it is necessarily supernatural.

ordinary - zwyczajny; zwykły

sink - tonąć; topić, zanurzać, zatapiać, zatopić, zlew, zlewozmywak

deep sleep - głęboki sen

accuracy - dokładność, akuratność

pretend - udawać; na niby

Nay - nie; ba

thoughts - myśli; myśl, myśl, pomysł

necessarily - koniecznie

supernatural - nadnaturalny, nadprzyrodzony

I should be, unconsciously to myself, under a mesmeric influence, conveyed to me from a distance by a human being who had acquired power over me by previous rapport."

unconsciously - bezwiednie, nieświadomie

mesmeric - hipnotyczny

conveyed - przekazane; przenosić, przewozić, przewieźć, przekazać

distance - odległość, droga, dystans, dystansować

rapport - dobre stosunki

"But if a mesmerizer could so affect another living being, can you suppose that a mesmerizer could also affect inanimate objects; move chairs-open and shut doors?"

mesmerizer - hipnotyzer

affect - wpływać; oddziaływać, wzruszać, udawać

suppose - przypuszczać, przypuścić

inanimate - nieożywiony, niemrawy

"Or impress our senses with the belief in such effects-we never having been en rapport with the person acting on us? No. What is commonly called mesmerism could not do this; but there may be a power akin to mesmerism and superior to it-the power that in the old days was called Magic.

impress - imponować, odciskać, wywierać; piętno

senses - zmysły; zmysł, poczucie

acting on - działać na coś; np. na własną rękę

mesmerism - mesmeryzm

akin - podobny; spokrewniony; pokrewny, zbliżony

magic - magia, czary, magiczny

That such a power may extend to all inanimate objects of matter, I do not say; but if so, it would not be against nature-it would only be a rare power in nature which might be given to constitutions with certain peculiarities, and cultivated by practise to an extraordinary degree.

extend - przedłużyć, wydłużyć, rozciągnąć

matter - ma znaczenie; materia; sprawa; mieć znaczenie

nature - natura, przyroda, charakter, specyfika

rare - rzadki; rzadko spotykany, niezwykły, rewelacyjny

constitutions - konstytucje; konstytucja, konstytucja, ustawa zasadnicza

peculiarities - osobliwości; specyfika, swoistość

cultivated - uprawiane; kultywować, uprawiać, uprawić, pielęgnować

"That such a power might extend over the dead-that is, over certain thoughts and memories that the dead may still retain-and compel, not that which ought properly to be called the Soul, and which is far beyond human reach, but rather a phantom of what has been most earth-stained on earth to make itself apparent to our senses-is a very ancient though obsolete theory, upon which I will hazard no opinion. But I do not conceive the power to be supernatural. Let me illustrate what I mean from an experiment which Paracelsus describes as not difficult, and which the author of the 'Curiosities of Literature'cites as credible: A flower perishes; you burn it. Whatever were the elements of that flower while it lived are gone, dispersed, you know not whither; you can never discover nor re-collect them. But you can, by chemistry, out of the burned dust of that flower, raise a spectrum of the flower, just as it seemed in life. It may be the same with the human being. The soul has as much escaped you as the essence or elements of the flower. Still you may make a spectrum of it. And this phantom, though in the popular superstition it is held to be the soul of the departed, must not be confounded with the true soul; it is but the eidolon of the dead form. Hence, like the best attested stories of ghosts or spirits, the thing that most strikes us is the absence of what we hold to be the soul; that is, of superior emancipated intelligence. These apparitions come for little or no object-they seldom speak when they Do come; if they speak, they utter no ideas above those of an ordinary person on earth. Wonderful, therefore, as such phenomena may be (granting them to be truthful), I see much that philosophy may question, nothing that it is incumbent on philosophy to deny-viz., nothing supernatural. They are but ideas conveyed somehow or other (we have not yet discovered the means) from one mortal brain to another. Whether, in so doing, tables walk by their own accord, or fiend-like shapes appear in a magic circle, or bodyless hands rise and remove material objects, or a Thing of Darkness, such as presented itself to me, freeze our blood-still am I persuaded that these are but agencies conveyed, as by electric wires, to my own brain from the brain of another. In some constitutions there is a natural chemistry, and those constitutions may produce chemic wonders-in others a natural fluid, call it electricity, and these may produce electric wonders. But the wonders differ from Natural Science in this-they are alike objectless, purposeless, puerile, frivolous. They lead on to no grand results; and therefore the world does not heed, and true sages have not cultivated them. But sure I am, that of all I saw or heard, a man, human as myself, was the remote originator; and I believe unconsciously to himself as to the exact effects produced, for this reason: no two persons, you say, have ever experienced exactly the same thing. Well, observe, no two persons ever experience exactly the same dream. If this were an ordinary imposture, the machinery would be arranged for results that would but little vary; if it were a supernatural agency permitted by the Almighty, it would surely be for some definite end. These phenomena belong to neither class; my persuasion is that they originate in some brain now far distant; that that brain had no distinct volition in anything that occurred; that what does occur reflects but its devious, motley, ever-shifting, half-formed thoughts; in short, that it has been but the dreams of such a brain put in action and invested with a semi-substance. That this brain is of immense power, that it can set matter into movement, that it is malignant and destructive, I believe; some material force must have killed my dog; the same force might, for aught I know, have sufficed to kill myself, had I been as subjugated by terror as the dog-had my intellect or my spirit given me no countervailing resistance in my will."

memories - wspomnienia; pamięć, wspomnienie

retain - zachowywać, zatrzymywać, gromadzić

compel - zmuszać, zmusić

properly - prawidłowo

reach - zasięg; osiągać, uzyskiwać, dosięgnąć, dojechać, dotrzeć

phantom - fantom

stained - poplamione; plama, plama, skaza, bejca, barwnik, kontrast

ancient - starożytny, wiekowy, sędziwy

obsolete - przestarzałe; przestarzały

hazard - zagrożenie; niebezpieczeństwo, ryzyko

conceive - wyobrażać sobie, stworzyć

illustrate - zilustrować; obrazować, zobrazować

author - autor, autorka

curiosities - ciekawość, ciekawostka

literature - literatura

cites - cytaty; (cite) zacytować, przytoczyć, powołać, pozwać

credible - wiarygodny

perishes - ginie; ginąć, zginąć

burn - spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie

elements - elementy; pierwiastek, element, pierwiastek, żywioł, odrobina

dispersed - rozproszony; rozproszyć

whither - dokąd

collect - kolekcjonować, zbierać; zebrane

chemistry - chemia; chemo-, chemio-

raise - podnieść; wznosić, podnosić, podwyższać, zbierać

spectrum - spektrum; widmo

escaped - uciekł; wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

essence - esencja

departed - odchodzić, odjeżdżać, odlatywać, odstąpić

confounded with - pomieszane; mylone z

eidolon - zjawa

hence - skąd; stąd; więc, skutkiem tego, w związku z tym, przeto

attested - poświadczone; atestować

strikes - strajki; trafiać, strajkować, strajk, uderzenie

absence - nieobecność, absencja, brak

emancipated - wyemancypowany; emancypować, wyemancypować, wyzwalać

intelligence - inteligencja, intelekt, rozum, wywiad

apparitions - objawienia; pojawienie

seldom - rzadko

Do come - przyjdź

granting - przyznanie; darowizna

truthful - prawda; prawdomówny

Philosophy - filozofia

incumbent - osoba piastująca urząd, obecny prezydent

deny - zaprzeczyć; negować, zaprzeczać, przeczyć, kwestionować

somehow - w jakiś sposób

mortal - śmiertelny; śmiertelnik

fiend - przyjacielu; demon, diabeł, czart

appear - zjawiać się, zjawić się, pojawiać się, pojawić się

circle - okrąg, koło, kula, objeżdżać

bodyless - bez ciała

remove - usuwać, usunąć, odejmować, odjąć

freeze - zamarzać, zamrażać

persuaded - przekonany; przekonywać, przekonać

agencies - agencje; sprawczość, agencja, agencja, agencja

wires - przewody; drut, przewód, kabel, pluskwa, kabel

chemic - chemiczny, alchemiczny

wonders - cuda; cud, dziw, dziw, dziwo

fluid - płyn, ciecz, płynny, płynowy, ciekły

electricity - elektryczność

differ - różnią się; różnić się

objectless - bezcelowy, bezprzedmiotowy

purposeless - bezcelowy

puerile - próżny; infantylny, chłopięcy

frivolous - niepoważne

lead - prowadzić (pokazywać komuś drogę); prowadzić z, wygrywać; przewodzić (być najlepszym); kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu); doprowadzać, powodować; prowadzić, wieść (np. styl życia); trop, wskazówka; główna rola (film, sztuka); k

grand - wielki, doskonały, bogaty, ważny

sages - mędrcy; szałwia, mędrzec; mądry

remote - zdalny, daleki, oddalony, odległy, pilot

originator - pomysłodawca; autor, autorka

exact - dokładnie; dokładny

produced - produkowane; wytwarzać, wytworzyć, produkować

Experience - doświadczenie; doświadczać, doświadczyć

machinery - maszyny; maszyneria

arranged - zaaranżowane; ułożyć, ustawić, urządzać, urządzić, załatwiać

vary - różnią się; zmieniać, zmienić, zmieniać się, zmienić się

Almighty - wszechmogący, wszechmocny

surely - pewnie; z pewnością, na pewno, niewątpliwie

definite - definitywny

belong - należeć, mieć swoje miejsce

persuasion - perswazja

originate - pojawić, zrodzić się, zacząć, zapoczątkować

distant - odległe; daleki, odległy

occurred - miało miejsce; zdarzać się, zdarzyć się, wydarzać się

reflects - odbijać, odbić, odbijać się, odbić się, odbijać, odbić

devious - przebiegły, podstępny

motley - pstry, kolorowy

shifting - przesunięcie; (shift) przesunąć, wiercić się, przenosić; zmiana

dreams - marzenia; sen, t+sny, marzenie

invested - zainwestował; zainwestować, włożyć, wprowadzić

semi - pół

substance - substancja; istota; majątek; narkotyk

destructive - destrukcyjne

killed - zabity; zabić

aught - cokolwiek; (arch.) coś

sufficed - wystarczyło; wystarczać, wystarczyć, zadowolić, wystarczać

subjugated - podporządkowany; podporządkowywać, podporządkować, zniewalać

intellect - intelekt

countervailing - przeciwwaga

resistance - opór, sprzeciw, rezystancja, oporność, ruch oporu

"It killed your dog! that is fearful! indeed it is strange that no animal can be induced to stay in that house; not even a cat. Rats and mice are never found in it."

induced - skłaniać, nakłaniać, spowodować

"The instincts of the brute creation detect influences deadly to their existence. Man's reason has a sense less subtle, because it has a resisting power more supreme. But enough; do you comprehend my theory?"

instincts - instynkty; instynkt

creation - wytwór; tworzenie, kreacja, stworzenie

detect - wykryć, wyczuć

influences - wpływy; wpływ, wpływ, indukcja, wpływać, wpłynąć, oddziaływać

deadly - śmiercionośny, śmiertelny

existence - egzystencja, istnienie

subtle - subtelny

resisting power - opór wobec władzy, siła oporu

supreme - najwyższy, największa

comprehend - zrozumieć; obejmować, objąć, pojmować, pojąć

"Yes, though imperfectly-and I accept any crotchet (pardon the word), however odd, rather than embrace at once the notion of ghosts and hobgoblins we imbibed in our nurseries. Still, to my unfortunate house the evil is the same. What on earth can I do with the house?"

Accept - przyjmować, przyjąć, akceptować, zaakceptować, zgadzać się

crotchet - ćwierćnuta

odd - dziwne; dziwny; nieparzysty

Embrace - obejmować, objąć, uściskać, uścisnąć

notion - pojęcie

hobgoblins - chochlik, gnom, postrach

imbibed - pić

nurseries - żłobek, pokój dla dzieci, pokój dziecinny, centrum ogrodnicze

unfortunate - niefortunne; fatalny, pechowy

"I will tell you what I would do. I am convinced from my own internal feelings that the small unfurnished room at right angles to the door of the bedroom which I occupied forms a starting-point or receptacle for the influences which haunt the house; and I strongly advise you to have the walls opened, the floor removed-nay, the whole room pulled down.

internal - wewnętrzny

feelings - uczucia; (feel) czuć, doświadczać, dotykać; uczucie, wrażenie

angles - kąty; Angl

receptacle - pojemnik, zbiornik

strongly - silnie, mocno

removed - usunięte; usuwać, usunąć, odejmować, odjąć

pulled down - rozbierać (np. budynek), burzyć; spuszczać (zasłonę), ściągnąć w dół, ciągnąć, obciągać (ubranie); obniżać (cenę), zmniejszać (inflację); obalać (rząd)

I observe that it is detached from the body of the house, built over the small back-yard, and could be removed without injury to the rest of the building."

detached - odpiąć, oderwać, odłączyć, odczepić, oddzielić, odkomenderować

injury - szkoda, uraz, kontuzja

"And you think, if I did that--"

"You would cut off the telegraph wires. Try it. I am so persuaded that I am right that I will pay half the expense if you will allow me to direct the operations."

Telegraph - telegraf; telegrafować, zatelegrafować

expense - ekspens, nakład, wydatek

Direct - bezpośrednio; kierować

operations - operacje; działanie

"Nay, I am well able to afford the cost; for the rest, allow me to write to you."

afford - pozwalać

About ten days after I received a letter from Mr. J--, telling me that he had visited the house since I had seen him; that he had found the two letters I had described, replaced in the drawer from which I had taken them; that he had read them with misgivings like my own; that he had instituted a cautious inquiry about the woman to whom I rightly conjectured they had been written.

replaced - zastąpiony; zastąpić, zamieniać, zamienić

drawer - szuflada, wystawca weksla

misgivings - (misgive) powodować strach, wątpliwości

instituted - ustanowiony; ustanowić, wszcząć; szkolenie, instytut

cautious - ostrożny

inquiry - zapytanie, prośba, dochodzenie

rightly - słusznie, dobrze

conjectured - przypuszczenie, domysł

It seemed that thirty-six years ago (a year before the date of the letters) she had married, against the wish of her relations, an American of very suspicious character; in fact, he was generally believed to have been a pirate. She herself was the daughter of very respectable tradespeople, and had served in the capacity of a nursery governess before her marriage.

relations - relacje; relacja, relacja

suspicious - podejrzany; podejrzliwy, nieufny

generally - ogólnie

pirate - pirat, korsarz, piracić, piratować, piracki

tradespeople - handlowców

served - serwowane; zagrywka, serw, serwis, służyć, serwować, podawać

capacity - pojemność; zdolność

nursery - żłobek, pokój dla dzieci, pokój dziecinny, centrum ogrodnicze

governess - guwernantka

marriage - małżeństwo, ślub, swadźba

She had a brother, a widower, who was considered wealthy, and who had one child of about six years old. A month after the marriage, the body of this brother was found in the Thames, near London Bridge; there seemed some marks of violence about his throat, but they were not deemed sufficient to warrant the inquest in any other verdict than that of "found drowned."

widower - wdowiec

wealthy - bogaty, zamożny

Thames - Tamiza

Bridge - most

marks - znaki; Marek, Marek, Margusz, Markusz, Merkusz, Ewangelia Marka

violence - gwałtowność; przemoc

deemed - uznać, uznawać

inquest - dochodzenie

verdict - orzeczenie, werdykt, wyrok

The American and his wife took charge of the little boy, the deceased brother having by his will left his sister the guardianship of his only child-and in the event of the child's death, the sister inherited. The child died about six months afterward-it was supposed to have been neglected and ill-treated. The neighbours deposed to having heard it shriek at night.

deceased - umierać; śmierć, zgon

ill - chory; źle; problem; krzywda

guardianship - opieka

inherited - dziedziczyć, odziedziczyć, dziedziczyć, odziedziczyć

afterward - potem, później, następnie

supposed - niby; przypuszczać, przypuścić

neglected - zaniedbany; zaniedbywać, zaniedbać, zaniedbywać, zaniedbać

treated - leczony; traktować, potraktować, częstować, poczęstować, gościć

deposed - zdymisjonowany; dymisjonować, zdymisjonować, odwoływać, odwołać

The surgeon who had examined it after death said that it was emaciated as if from want of nourishment, and the body was covered with livid bruises. It seemed that one winter night the child had sought to escape-crept out into the back-yard-tried to scale the wall-fallen back exhausted, and had been found at morning on the stones in a dying state.

surgeon - chirurg, chirurżka

emaciated - wycieńczać, wycieńczyć, wyjaławiać

nourishment - pożywienie

bruises - siniaczyć, posiniaczyć, siniak, siniec, stłuczenie

sought - poszukiwany; poszukiwać, szukać

escape - wydostawać się, wydostać się, unikać, uniknąć, ucieczka

crept - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

scale - wdrapać się; skala, łuska; wagowy

exhausted - wyczerpany; wyczerpywać, wyczerpać, wyczerpywać, wyczerpać

dying - (die) umierać; umierający, przedśmiertny

But though there was some evidence of cruelty, there was none of murder; and the aunt and her husband had sought to palliate cruelty by alleging the exceeding stubbornness and perversity of the child, who was declared to be half-witted. Be that as it may, at the orphan's death the aunt inherited her brother's fortune.

evidence - dowód, dowody, udowodnić, dowodzić, udowadniać

cruelty - okrucieństwo

murder - morderstwo, zabójstwo, zabić, zamordować

palliate - stanowić okoliczność łagodzącą

alleging - twierdząc; powoływać, przytaczać, twierdzić, utrzymywać

exceeding - przekraczające; przewyższać, wykraczać, przekraczać

stubbornness - upór, upartość

perversity - perwersja

declared - zadeklarowane; deklarować, zadeklarować, deklarować

witted - mądry; (wit) wiedzieć; dowcip, inteligencja, rozum, dowcipniś

orphan - sierota, sierotka

Fortune - fortuna; szczęście, bogactwo, zamożność

Before the first wedded year was out, the American quitted England abruptly, and never returned to it. He obtained a cruising vessel, which was lost in the Atlantic two years afterward.

wedded - poślubiać

quitted - zrezygnował; opuszczać, porzucić, rzucać, odchodzić

cruising - (cruise) krążyć po, odbyć

vessel - statek; naczynie

Atlantic - atlantycki

The widow was left in affluence; but reverses of various kinds had befallen her; a bank broke-an investment failed-she went into a small business and became insolvent-then she entered into service, sinking lower and lower, from housekeeper down to maid-of-all-work-never long retaining a place, though nothing decided against her character was ever alleged.

widow - wdowa; bękart

affluence - dostatek, bogactwo

reverses - odwraca

various - różne; różny, rozmaity

befallen - spotkać, spaść, zdarzyć się

investment - inwestycja

insolvent - niewypłacalny

entered into - wchodzić (dokądś); wpisywać w coś; zgodzić się na coś; rozpocząć coś; enter something into something wprowadzić coś do czegoś

sinking - tonie; tonięcie; (sink); tonąć; topić, zanurzać, zatapiać

lower - niżej; (low) obniżać; niski; niższy

housekeeper - pomoc domowa, gosposia

maid - panna, dziewa, dziewczyna, pokojówka, służąca

retaining - zachowywać, zatrzymywać, gromadzić

alleged - powoływać, przytaczać, twierdzić, utrzymywać, zakładać

She was considered sober, honest, and peculiarly quiet in her ways; still nothing prospered with her. And so she had dropped into the workhouse, from which Mr. J-- had taken her, to be placed in charge of the very house which she had rented as mistress in the first year of her wedded life.

sober - trzeźwy

honest - uczciwy, szczery, autentyk

peculiarly - osobliwie

prospered - prosperować, rozwijać się pomyślnie, mieć się doskonale

Mr. J-- added that he had passed an hour alone in the unfurnished room which I had urged him to destroy, and that his impressions of dread while there were so great, though he had neither heard nor seen anything, that he was eager to have the walls bared and the floors removed as I had suggested. He had engaged persons for the work, and would commence any day I would name.

urged - zalecać, nakłaniać; pragnienie, popęd

destroy - niszczyć, zniszczyć, rujnować, zrujnować

impressions - wrażenia; odcisk, wrażenie

bared - obnażony; zakazywać, zagradzać, zaryglować; bar, pręt, rygiel

suggested - sugerowane; sugerować, sugerować, proponować, sugerować

commence - zacząć; poczać, poczynać

The day was accordingly fixed. I repaired to the haunted house-we went into the blind dreary room, took up the skirting, and then the floors. Under the rafters, covered with rubbish, was found a trap-door, quite large enough to admit a man. It was closely nailed down, with clamps and rivets of iron. On removing these we descended into a room below, the existence of which had never been suspected.

rafters - krokwie; krokiew

rubbish - śmieci, odpadki, bzdury

trap-door - (trap-door) klapa, zapadnia

closely - blisko

nailed - przybity; przybić gwoździem, przybić; paznokieć, gwóźdź, ćwiek

clamps - zaciski; klamra, łapa, uściskać, zwora

rivets - nity; nit

of iron - z żelaza

removing - usuwanie; usuwać, usunąć, odejmować, odjąć

suspected - podejrzewać, podejrzany, podejrzana, podejrzany

In this room there had been a window and a flue, but they had been bricked over, evidently for many years. By the help of candles we examined this place; it still retained some mouldering furniture-three chairs, an oak settle, a table-all of the fashion of about eighty years ago.

flue - rura spalinowa, przewód kominowy

bricked - zamurowany; cegła, cegła, ceglany

mouldering - pleśń; formierz, gnić, kruszyć

oak - dąb, dębina, dębowy

settle - osiedlić się; rozstrzygać, osiedlać się, zasiedlać, ustalać

fashion - moda; styl, sposób

There was a chest of drawers against the wall, in which we found, half-rotted away, old-fashioned articles of a man's dress, such as might have been worn eighty or a hundred years ago by a gentleman of some rank-costly steel buttons and buckles, like those yet worn in court-dresses, a handsome court sword-in a waistcoat which had once been rich with gold lace, but which was now blackened and foul with damp, we found five guineas, a few silver coins, and an ivory ticket, probably for some place of entertainment long since passed away. But our main discovery was in a kind of iron safe fixed to the wall, the lock of which it cost us much trouble to get picked.

chest - klatka piersiowa, skrzynia

rotted - zgniły

fashioned - modny; moda, styl, sposób, moda

gentleman - dżentelmenem; dżentelmen, pan, panowie

rank - rangi; zajmować jakąś pozycję, zaliczać; szereg

costly - kosztowny

steel - stal; stalowy

buttons - przyciski; (button) zapinać guzik; przycisk, guzik

Court - dziedziniec, podwórze, dwór, trybunał, sąd

handsome - piękny, przystojny

waistcoat - kamizelka, bezrękawnik

gold - złoto; złota

blackened - poczerniały; czernić, zaczernić, oczerniać, oczernić, czernieć

foul - faul; oszukiwać; przewinienie; obrzydliwy, brudny, okropny

guineas - gwinei; Gwinea

silver coins - srebrne monety

ivory - kość słoniowa

some place - jakieś miejsce

entertainment - rozrywka, zabawa, widowisko

discovery - odkrycie; odkrywanie

iron - żelazo; żelazny; prasować, wyprasować, uprasować

safe - bezpieczny; sejf

lock - blokada; zamknąć; zamek, lok, śluza

trouble - kłopoty, bieda, nieprzyjemność, przykrość, kłopot

picked - wybrany

In this safe were three shelves, and two small drawers. Ranged on the shelves were several small bottles of crystal, hermetically stoppered. They contained colourless volatile essences, of the nature of which I shall only say that they were not poisonous-phosphor and ammonia entered into some of them.

shelves - półki; półka, regał

ranged - dystans; pasmo górskie

crystal - kryształ

hermetically - hermetycznie

stoppered - zakorkowany; bloker

contained - zawarte; zawierać, zawierać

colourless - bezbarwny

volatile - lotny; niestabilny, zmienny, ulotny, nieuchwytny, napięty

essences - esencje; esencja

poisonous - trujący

phosphor - fosfor; luminofor

ammonia - amoniak

There were also some very curious glass tubes, and a small pointed rod of iron, with a large lump of rock crystal, and another of amber-also a loadstone of great power.

Curious - ciekawi; ciekawy

tubes - rurki; rura, tuba, tubka, puszka

rod - pręt; wędka; kij, rózga, pręcik, pałeczka, pręcik, drążek

lump - bryła, grudka

rock crystal - kryształ górski

amber - bursztyn, jantar, żółte, bursztynowy

loadstone - magnetyt

great power - wielka moc; wielkie mocarstwo

In one of the drawers we found a miniature portrait set in gold, and retaining the freshness of its colours most remarkably, considering the length of time it had probably been there. The portrait was that of a man who might be somewhat advanced in middle life, perhaps forty-seven or forty-eight.

miniature - miniatura

portrait - portret

freshness - świeżość

considering - (consider) rozważać, rozpatrywać; zważywszy, biorąc pod uwagę

Length - długość

Middle - środek, serce, środkowy

It was a remarkable face-a most impressive face.

most impressive - najbardziej imponujący

If you could fancy some mighty serpent transformed into a man, preserving in the human lineaments the old serpent type, you would have a better idea of that countenance than long descriptions can convey; the width and flatness of frontal-the tapering elegance of contour disguising the strength of the deadly jaw-the long, large, terrible eye, glittering and green as the emerald-and withal a certain ruthless calm, as if from the consciousness of an immense power.

mighty - mocarny, potężny

transformed - odmienić, przekształcić

preserving - konserwujące; przetwór, zachować

lineaments - rys, cecha

width - szerokość

flatness - płaskość, brak wyrazu

frontal - frontalny, czołowy, przedni; od przodu

tapering - (taper) knot, cienka świeczka; zwężany, zwężający się

elegance - elegancja

contour - kontur; izolinia

disguising - przebranie; (disguise) przebrać się, zatuszować, ukryć

jaw - szczęka

glittering - błyszczący; (glitter); blask; brokat; błyszczeć, błyszczeć

emerald - szmaragd; szmaragdowy

withal - ponadto, jednakowoż

ruthless - bezwzględny, bezpardonowy

consciousness - przytomność, świadomość

Mechanically I turned round the miniature to examine the back of it, and on the back was engraved a pentacle; in the middle of the pentacle a ladder, and the third step of the ladder was formed by the date 1765. Examining still more minutely, I detected a spring; this, on being pressed, opened the back of the miniature as a lid.

mechanically - mechanicznie

engraved - grawerowane; grawerować, ryć, wyryć, zryć

pentacle - pentakl; pentagram

ladder - drabina

step - kroczyć, stąpać; krok, stopień

examining - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

minutely - minutowo

pressed - wciśnięty; (pre) przed

lid - nakrywka, pokrywka, wieko, wieczko

Withinside the lid was engraved, "Marianna to thee-Be faithful in life and in death to --." Here follows a name that I will not mention, but it was not unfamiliar to me.

thee - (dial.) ciebie, tobie

faithful - wierny; wierny

mention - wzmianka; wspomnieć, wspominać

I had heard it spoken of by old men in my childhood as the name borne by a dazzling charlatan who had made a great sensation in London for a year or so, and had fled the country on the charge of a double murder within his own house-that of his mistress and his rival. I said nothing of this to Mr. J--, to whom reluctantly I resigned the miniature.

old men - starzy (przyjaciele); starzy ludzie; faceci

borne - poniesione; nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić

dazzling - olśniewający

charlatan - szarlatan

sensation - czucie; sensacja

fled - uciekł; uciec, uciekać, zbiec, umknąć, umykać, uciec, uciekać

double - podwójny, podwojony, dwuosobowy, dwumiejscowy, dwojaki

rival - rywal, rywalka, konkurent, konkurentka

reluctantly - niechętnie

resigned - zrezygnował; ustąpić, zrezygnować z; rezygnacja

We had found no difficulty in opening the first drawer within the iron safe; we found great difficulty in opening the second: it was not locked, but it resisted all efforts, till we inserted in the chinks the edge of a chisel. When we had thus drawn it forth, we found a very singular apparatus in the nicest order.

difficulty - trudności; trudność

resisted - oparł się; opierać

inserted - wstawione; wstawić, wkładka, wrzutka

edge - krawędź, skraj, rąbek, obrzeże

chisel - wyrzeźbić, wydłutować; dłuto

singular - w liczbie pojedynczej; osobliwy; pojedynczy; nieodwracalna

apparatus - aparat, aparatura, instrumentarium, aparat

Upon a small thin book, or rather tablet, was placed a saucer of crystal; this saucer was filled with a clear liquid-on that liquid floated a kind of compass, with a needle shifting rapidly round; but instead of the usual points of the compass were seven strange characters, not very unlike those used by astrologers to denote the planets.

tablet - tabletka, pigułka, tablica, blok

saucer - spodek

liquid - ciecz; ciekły, płynny

floated - unosił się na wodzie; paca, packa

compass - otoczyć, knuć, dopiąć, spiskować; kompas, zasięg, zakres

rapidly - szybko

characters - postacie; postać, charakter, charakter, usposobienie

unlike - w przeciwieństwie do; niepodobny, w odróżnieniu

astrologers - astrologów; astrolog

denote - oznaczyć, znaczyć

planets - planeta, planeta, planeta

A peculiar but not strong nor displeasing odour came from this drawer, which was lined with a wood that we afterward discovered to be hazel. Whatever the cause of this odour, it produced a material effect on the nerves. We all felt it, even the two workmen who were in the room-a creeping, tingling sensation from the tips of the fingers to the roots of the hair.

peculiar - osobliwy

displeasing - denerwować, drażnić, irytować, podrażniać, podrażnić, urażać

odour - odór, woń, zapach

hazel - leszczyna; orzechowy, piwny (of eyes)

workmen - robotnik, fachowiec

creeping - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

tingling - (tingle) mrowić; mrowienie, dreszcz

tips - wskazówki; dać napiwek, przechylić się; napiwek, koniuszek

roots - korzenie; zakorzeniać się, grzebać; korzeń, podstawa, źródło

Impatient to examine the tablet, I removed the saucer. As I did so the needle of the compass went round and round with exceeding swiftness, and I felt a shock that ran through my whole frame, so that I dropped the saucer on the floor.

swiftness - szybkość

frame - oprawiać; komponować; wrabiać; rama; klatka, ramka, kadr

The liquid was spilled-the saucer was broken-the compass rolled to the end of the room-and at that instant the walls shook to and fro, as if a giant had swayed and rocked them.

spilled - rozlany; wylać, rozlać się

rolled - walcowane; toczyć się, zwijać, skręcać, spływać

shook - wstrząśnięty; (shake) zatrząść, potrząsać, wstrząsać; wstrząs

giant - olbrzym, gigant, wielkolud, gigantyczny

rocked - rozkołysany; kołysać, wstrząsnąć; skała; rockowy

The two workmen were so frightened that they ran up the ladder by which we had descended from the trap-door; but seeing that nothing more happened, they were easily induced to return.

ran up - podbiec; powiększać dług, powiększać zadłużenie

descended from - pochodzący od, wywodzący się z

easily - z łatwością

Meanwhile I had opened the tablet: it was bound in plain red leather, with a silver clasp; it contained but one sheet of thick vellum, and on that sheet were inscribed, within a double pentacle, words in old monkish Latin, which are literally to be translated thus: "On all that it can reach within these walls-sentient or inanimate, living or dead-as moves the needle, so work my will!

bound - związany; (bind) odbić się, skoczyć, związać, połączyć; skok

plain - zwykły; równina; zwyczajny, jasny, nieładna, gładki

leather - skóra; skórzany

silver - srebro; srebrny

sheet - arkusz, kartka (papieru)

thick - gruby; gęsty

vellum - welin

inscribed - wpisać, wyryć, umieścić

monkish - mniszy, mnisi

Latin - łacina, Latynos

translated - przetłumaczone; tłumaczyć, przetłumaczyć, przekładać, przełożyć

sentient - czujący; przytomny

Accursed be the house, and restless be the dwellers therein."

accursed - przeklęty

dwellers - mieszkańców; mieszkaniec

Therein - w tym, tamże, w niniejszym

We found no more. Mr. J-- burned the tablet and its anathema. He razed to the foundations the part of the building containing the secret room with the chamber over it. He had then the courage to inhabit the house himself for a month, and a quieter, better-conditioned house could not be found in all London. Subsequently he let it to advantage, and his tenant has made no complaints.

anathema - anatema; przekleństwo

razed - zrównany z ziemią; zetrzeć, ścierać z powierzchni ziemi

foundations - założenie

containing - zawierający; zawierać, zawierać

inhabit - zamieszkiwać; zajmować, wypełniać

conditioned - uwarunkowane; warunek, warunek, stan, kondycja, stan, kondycja

advantage - korzyść, zaleta, przewaga, awantaż

complaints - skarga, zażalenie


You are reading thanks to developer of Go to Glivia! Chatbot. Your best friend in English learning!

Back to the Main Page Back to the beggining Download Flashcards