The Stalls Of Barchester Cathedral with English-Polish Dictionary by Montague Rhodes James (online free books)

Stalle katedry Barchester z podręcznym słownikiem angielsko-polskim (best ebooks to read)


The Stalls Of Barchester Cathedral Text

stalls - stragany; stragan, stoisko, przegroda w stajni lub oborze

cathedral - katedra

James - List Jakuba, Jakub, Jakub

This matter began, as far as I am concerned, with the reading of a notice in the obituary section of the Gentleman's Magazine for an early year in the nineteenth century:

matter - ma znaczenie; materia; sprawa; mieć znaczenie

concerned - zaniepokojony; tyczyć, dotyczyć, martwić

notice - awizo; wymówienie; zauważać, zauważyć

obituary - nekrolog

gentleman - dżentelmenem; dżentelmen, pan, panowie

nineteenth - dziewiętnasty

"On February 26th, at his residence in the Cathedral Close of Barchester, the Venerable John Benwell Haynes, D.D., aged 57, Archdeacon of Sowerbridge and Rector of Pickhill and Candley. He was of -- College, Cambridge, and where, by talent and assiduity, he commanded the esteem of his seniors; when, at the usual time, he took his first degree, his name stood high in the list of wranglers.

residence - miejsce zamieszkanie

venerable - czcigodny, sędziwy

Archdeacon - archidiakon

rector - proboszcz; rektor

talent - talent, dar, zdolność

assiduity - wytrwałość, pracowitość

commanded - dowodził; rozkaz, komenda, komenda, polecenie

esteem - szacunek; szanować

seniors - seniorów; starszy, starszy

usual - zwykły

degree - stopień naukowy; stopień

wranglers - wranglery

These academical honours procured for him within a short time a Fellowship of his College. In the year 1873 he received Holy Orders, and was shortly afterwards presented to the perpetual Curacy of Ranxton-sub-Ashe by his friend and patron the late truly venerable Bishop of Lichfield....

academical - akademicki

honours - wyróżnienia; uhonorować; honor, zaszczyt

procured - nabyte; stręczyć, wystarać się, sprokurować

within - wewnątrz, w przeciągu, w ciągu

fellowship - asysta, asystencja

received - otrzymane; dostać, otrzymać

holy - święty

shortly - wkrótce

afterwards - potem, później, następnie

perpetual - wieczyste; wieczny; bezustanny

curacy - kuracyja; wikariat

sub - pod, przed

patron - mecenas, patron, klient, gość

truly - autentycznie, naprawdę, serio, szczerze

bishop - biskup, goniec, laufer, wino grzane

His speedy preferments, first to a Prebend, and subsequently to the dignity of Precentor in the Cathedral of Barchester, form an eloquent testimony to the respect in which he was held and to his eminent qualifications. He succeeded to the Archdeaconry upon the sudden decease of Archdeacon Pulteney in 1810.

speedy - szybki, rychły, bezzwłoczny

preferments - preferencje; awans

Prebend - prebendę

dignity - godność; dostojność, dostojeństwo

eloquent - elokwentny

testimony - zeznanie, świadectwo

respect - respekt, szacunek, estyma, poważanie

held - trzymane; utrzymać, trzymać, odbywać; dzierżawa, posiadanie

qualifications - kwalifikacje; kwalifikacja, kwalifikacja

succeeded - udało się; następować, dać radę, poradzić sobie, udać się

Archdeaconry - archidiakonat

upon - ponad

sudden - nagły

decease - umierać; śmierć, zgon

His sermons, ever conformable to the principles of the religion and Church which he adorned, displayed in no ordinary degree, without the least trace of enthusiasm, the refinement of the scholar united with the graces of the Christian. Free from sectarian violence, and informed by the spirit of the truest charity, they will long dwell in the memories of his hearers. (Here a further omission.

Sermons - kazanie

conformable - zgodny

principles - zasady; zasada, reguła, zasada, reguła, zasada, prawo

religion - religia

church - kościół, wspólnota, nabożeństwo, liturgia, msza

adorned - ozdobiony; dekorować, ozdabiać

displayed - wyświetlane; wyświetlacz, wyświetlać

ordinary - zwyczajny; zwykły

trace - namierzać, wyśledzić, śledzić; ślad, uprzęż, poszlaka

enthusiasm - entuzjazm

refinement - udoskonalać; wytworność

scholar - uczony

United - jednoczyć

graces - łaski; (grace) popaść w niełaskę, ozdobić, zdobić; gracja

Christian - chrześcijanin, chrześcijanka, Krystian, chrześcijański

sectarian - fanatyk, sekciarski, sekciarz

violence - gwałtowność; przemoc

informed - poinformowany; informować, powiadamiać

spirit - ducha; dusza, duch, alkohol, spirytus

charity - dobroczynność; działalność charytatywna; pomoc charytatywna

dwell - mieszkać, zamieszkiwać

memories - wspomnienia; pamięć, wspomnienie

hearers - słuchacze; słuchacz

further - dalej

omission - opuszczenie, pominięcie, przeoczenie

) The productions of his pen include an able defence of Episcopacy, which, though often perused by the author of this tribute to his memory, afford but one additional instance of the want of liberality and enterprise which is a too common characteristic of the publishers of our generation.

productions - wytwarzanie

defence - obrona

Episcopacy - episkopat

though - ale; jednak, mimo to, bez względu na to, choć, chociaż

perused - przeglądać

author - autor, autorka

tribute - wyrazy uznania, hołd, danina, trybut

memory - pamięć; wspomnienie

afford - pozwalać

additional - dodatkowe; dodatkowy

instance - zdarzenie, okazja, instancja

liberality - hojność, liberalność

enterprise - przedsiębiorstwo, antrepryza, przedsiębiorczość

characteristic - charakterystyczny; cecha

publishers - wydawców; wydawca, wydawczyni, wydawnictwo

generation - generacji; generowanie, wytwarzanie, pokolenie

His published works are, indeed, confined to a spirited and elegant version of the Argonautica of Valerius Flaccus, a volume of Discourses upon the Several Events in the Life of Joshua, delivered in his Cathedral, and a number of the charges which he pronounced at various visitations to the clergy of his Archdeaconry. These are distinguished by etc., etc.

published - opublikowane; publikować, opublikować, wydawać, wydać

indeed - rzeczywiście; naprawdę, w rzeczy samej, zaiste, w istocie

confined - zamknąć, umieścić, ograniczyć; ramy

spirited - uduchowiony; dusza, duch, duch, duch, duch, alkohol, spirytus

elegant - elegancki

version - wersja

volume - objętość; głośność; rocznik; tom, wolumin

Discourses - dyskursy; dyskurs, dyskurs, konwersacja, dyskurs

several - kilka

Joshua - Księga Jozuego, Jozue

delivered - dostarczone; dostarczać, dostarczyć

charges - opłaty; opłata, szarża, oskarżenie

pronounced - wymawiane; oznajmiać, oznajmić, wymawiać, wymówić

various - różne; różny, rozmaity

visitations - wizyty; wizytacja, wizytacja, nawiedzenie

clergy - duchowni; duchowieństwo, kler

distinguished - wyróżniony; rozróżniać, rozróżnić

etc - itd

The urbanity and hospitality of the subject of these lines will not readily be forgotten by those who enjoyed his acquaintance.

urbanity - uprzejmość; miejskość

hospitality - gościnność; obsługa, obsługiwanie

readily - łatwo, skwapliwie, bez wahania

those - (that) że, te, tamten

acquaintance - znajomość; znajomy, znajoma

His interest in the venerable and awful pile under whose hoary vault he was so punctual an attendant, and particularly in the musical portion of its rites, might be termed filial, and formed a strong and delightful contrast to the polite indifference displayed by too many of our Cathedral dignitaries at the present time."

awful - okropne; okropny, straszliwy, ohydny

pile - zwalić na kupę, palować; sterta, stos, kupa, gmach

whose - czyje; czyj; który

hoary - siwy, odwieczny

vault - skoczyć, skakać przez coś, przeskoczyć; skarbiec, krypta

punctual - punktualny

attendant - towarzysz, pracownik, opiekun, personel; związany

particularly - szczególnie

musical - muzyczny; musical

portion - porcja

rites - rytuały; ceremonia, obrządek, obrzęd, ryt

termed - nazywać; okres, semestr, termin, określenie

filial - synowski

delightful - zachwycający, rozkoszny

contrast - kontrast; kontrastować

polite - uprzejmy, grzeczny

indifference - obojętność

dignitaries - dygnitarz, dostojnik

The final paragraph, after informing us that Dr. Haynes died a bachelor, says:

informing - informowanie; informować, powiadamiać

bachelor - kawalera; kawaler; licencjat, bakałarz, kawalerka

"It might have been augured that an existence so placid and benevolent would have been terminated in a ripe old age by a dissolution equally gradual and calm. But how unsearchable are the workings of Providence! The peaceful and retired seclusion amid which the honoured evening of Dr.

augured - augur, wróżbita, wróżbitka, augur, wróżyć, przepowiadać

existence - egzystencja, istnienie

placid - łagodny, spokojny

benevolent - dobroczynny, życzliwy

terminated - zakończyć, rozwiązać

ripe - dojrzały, soczysty, dosadny, rubaszny, porządny, doskonały

dissolution - rozwiązanie

equally - na równi

gradual - stopniowy; graduał

Calm - spokojny, opanowany, cichy, spokój, uspokajać, uspokoić

unsearchable - niezbadane

workings - działania; (work) pracować, działać; praca

Providence - opatrzność

peaceful - spokojny

retired - na emeryturze; przejść na emeryturę, kłaść się spać

seclusion - odosobnienie, zacisze

amid - wśród

honoured - uhonorować; honor, zaszczyt

Haynes'life was mellowing to its close was destined to be disturbed, nay, shattered, by a tragedy as appalling as it was unexpected. The morning of the 26th of February--"

mellowing - łagodnieć, dojrzewać, mięknąć; łagodny, miękki, aksamitny

destined - przeznaczyć

disturbed - zaniepokojony; przeszkadzać, niepokoić, martwić, zmartwić

Nay - nie; ba

shattered - niszczyć, rozwiewać, roztrzaskać

tragedy - tragedia, nieszczęście, gorze, bieda

appalling - przerażające; przerażający, zatrważający

unexpected - Niespodziewany

But perhaps I shall do better to keep back the remainder of the narrative until I have told the circumstances which led up to it. These, as far as they are now accessible, I have derived from another source.

Perhaps - być może; może, bodaj

shall - powinien; powinno się

remainder - pozostać; reszta, ostatek

narrative - narracja; relacja

circumstances - okoliczności; okoliczność

led - (lead) prowadzić, przewodniczyć

accessible - dostępny

derived - czerpać, znaleźć, pochodzić

source - źródło, krynica, zdrój

I had read the obituary notice which I have been quoting, quite by chance, along with a great many others of the same period. It had excited some little speculation in my mind, but, beyond thinking that, if I ever had an opportunity of examining the local records of the period indicated, I would try to remember Dr. Haynes, I made no effort to pursue his case.

obituary notice - nekrolog

quoting - cytat, cudzysłów, cytować, zacytować, wyceniać

by chance - przypadkiem, trafem

along - wzdłuż, po, razem

speculation - spekulacja

mind - rozum, umysł, mieć coś przeciwko

beyond - poza

opportunity - gratka, możliwość, okazja, pretekst

examining - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

records - rekordy; notować, nagrywać; rekord, nagranie, zapis

indicated - wskazany; wskazywać, ukazywać, sygnalizować

effort - wysiłek, staranie

pursue - ścigać

case - sprawa, przypadek

Quite lately I was cataloguing the manuscripts in the library of the college to which he belonged. I had reached the end of the numbered volumes on the shelves, and I proceeded to ask the librarian Whether there were any more books which he thought I ought to include in my description. "I don't think there are," he said, "but we had better come and look at the manuscript class and make sure.

lately - ostatnio

cataloguing - katalogowanie; katalog, katalog

manuscripts - rękopisy; odręczny, rękopis, rękopis, manuskrypt, maszynopis

belonged - należał; należeć, mieć swoje miejsce

reached - osiągnięty; osiągać, uzyskiwać, dosięgnąć, dojechać, dotrzeć

volumes - wolumenów; objętość, głośność, rocznik, tom, wolumin, wolumin

shelves - półki; półka, regał

proceeded - kontynuować, iść dalej, podążać

librarian - bibliotekarz, bibliotekarka

whether - czy

Have you time to do that now?" I had time. We went to the library, checked off the manuscripts, and, at the end of our survey arrived at a shelf of which I had seen nothing.

checked off - odprawiony; odhaczony, zaznaczony (np. zadanie z listy)

survey - przegląd, ankieta, nadzór, ankietować, zankietować

shelf - półka, regał

Its contents consisted for the most part of sermons, bundles of fragmentary papers, college exercises, Cyrus, an epic poem in several cantos, the product of a country clergyman's leisure, mathematical tracts by a deceased professor, and other similar material of a kind with which I am only too familiar. I took brief notes of these. Lastly, there was a tin box, which was pulled out and dusted.

Contents - treść; zadowalać; zawartość; zadowolony

consisted - polegał; składać się

bundles - pakiety; wiązka, pęk, zawiniątko

fragmentary - fragmentaryczny, oderwany, okruchowy

epic poem - poemat epicki

cantos - kanty; pieśń

clergyman - duchowny, kleryk

leisure - wypoczynek; wolne, laba, wolny czas

mathematical - matematyczny

tracts - traktaty; obszar, przestrzeń, połać ziemi, traktat

deceased - umierać; śmierć, zgon

professor - profesor, profesorka

material - materialny; materialny; materiał

familiar - znany, znajomy, nieobcy, bliski, poufały

brief - krótki; zwięzły

Lastly - wreszcie; na koniec

tin - cyna, puszka, konserwa, blacha, cynowy, bielić, cynować

pulled - ciągnięty; ciągnąć, pociągnąć

dusted - odkurzony; kurz, pył, proch

Its label, much faded, was thus inscribed: "Papers of the Ven. Archdeacon Haynes. Bequeathed in 1834 by his sister, Miss Letitia Haynes."

label - etykieta, metka, nalepka, etykietka, etykietować

faded - wyblakły; wyblaknąć, spłowieć, zwiędnąć, przeminąć

thus - w ten sposób; a zatem, tym samym

inscribed - wpisać, wyryć, umieścić

bequeathed - w spadku; zapisywać, zapisać

I knew at once that the name was one which I had somewhere encountered, and could very soon locate it. "That must be the Archdeacon Haynes who came to a very odd end at Barchester. I've read his obituary in the Gentleman's Magazine. May I take the box home? Do you know if there is anything interesting in it?"

somewhere - gdzieś, dokądś

encountered - napotkany; spotkanie

locate - zlokalizować; namierzać, lokalizować

odd - dziwne; dziwny; nieparzysty

The librarian was very willing that I should take the box and examine it at leisure. "I never looked inside it myself," he said, "but I've always been meaning to. I am pretty sure that is the box which our old Master once said ought never to have been accepted by the college.

examine - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

inside - wnętrze, środek, wewnętrzny, wewnątrz, w środku

myself - siebie, sobie, się, sam, sama

Master - opanować; mistrz, pan, kapitan, gospodarz

accepted - zaakceptowany; przyjmować, przyjąć, akceptować, zaakceptować

He said that to Martin years ago; and he said also that as long as he had control over the library it should never be opened.

Martin - Marcin

control - kontrolować, sterować, zarządzać, nadzorować, kontrola

Martin told me about it, and said that he wanted terribly to know what was in it; but the Master was librarian, and always kept the box in the lodge, so there was no getting at it in his time, and when he died it was taken away by mistake by his heirs, and only returned a few years ago.

Terribly - strasznie; okropnie

Lodge - portiernia; żeremie

by mistake - przez pomyłkę

heirs - spadkobierców; spadkobierca, spadkobierczyni, dziedzic

I can't think why I haven't opened it; but, as I have to go away from Cambridge this afternoon, you had better have first go at it. I think I can trust you not to publish anything undesirable in our catalogue."

trust - zaufanie; trust; ufać

publish - publikować, opublikować, wydawać, wydać

undesirable - niepożądane; niepożądany

catalogue - katalog

I took the box home and examined its contents, and thereafter consulted the librarian as to what should be done about publication, and, since I have his leave to make a story out of it, provided I disguise the identity of the people concerned, I will try what can be done.

examined - zbadać, sprawdzać, przeprowadzić kontrolę, kontrolować

thereafter - po czym

consulted - poradzić się, zasięgać porady, konsultować się

publication - publikacja, wydawnictwo

Since - odtąd; od czasu kiedy, odkąd, od kiedy, ponieważ, skoro

provided - pod warunkiem; dostarczać, dostarczyć, aprowidować

disguise - kamuflaż, przebranie, kamuflaż, kamuflowanie

identity - tożsamość

The materials are, of course, mainly journals and letters. How much I shall quote and how much epitomize must be determined by considerations of space. The proper understanding of the situation has necessitated a little-not very arduous-research, which has been greatly facilitated by the excellent illustrations and text of the Barchester volume in Bell's Cathedral Series.

materials - materiały; materialny, materialny, materiał, materiał

mainly - głównie

journals - czasopisma; czasopismo, gazeta, dziennik

quote - cytat; cudzysłów; cytować, zacytować, wyceniać

epitomize - obrazować, przedstawiać, streścić, streszczać

be determined - zostać ustalony; określony; zdeterminowany; wyznaczony; decydowany; to be determined {do ustalenia}

considerations - namysł, rozwaga, wynagrodzenie

proper - właściwe; właściwy, jako taki

necessitated - konieczne; wymagać

arduous - uciążliwe; uciążliwy, arcytrudny

research - badania; badanie; badać, zbadać

greatly - bardzo

facilitated - ułatwiać, torować, upraszczać

excellent - świetny, doskonały

illustrations - ilustracje; ilustracja, rycina

bell - dzwonek; dzwon

series - seria, cykl, serial, szereg

When you enter the choir of Barchester Cathedral now, you pass through a screen of metal and coloured marbles, designed by Sir Gilbert Scott, and find yourself in what I must call a very bare and odiously furnished place. The stalls are modern, without canopies.

enter - wchodzić, wejść

choir - chór

pass through - przejeżdzać (np. przez miasto); przejść przez coś

screen - siatka; ekran; przesiew; emitować

metal - metal

marbles - kulki; marmur, szklana kulka

bare - nagi, goły, obnażony

odiously - ohydnie

furnished - umeblowane; meblować, umeblować, dostarczyć, dostarczać

canopies - zadaszenia; wiata, baldachim

The places of the dignitaries and the names of the prebends have fortunately been allowed to survive, and are inscribed on small brass plates affixed to the stalls. The organ is in the triforium, and what is seen of the case is Gothic. The reredos and its surroundings are like every other.

prebends - prebendy

fortunately - szczęśliwie; na szczęście

allowed - dozwolone; pozwalać, pozwolić, przyznać, wziąć pod uwagę

survive - przeżywać, przeżyć, przetrwać

brass - mosiądz, instrument dęty blaszany; mosiężny

plates - płyty; talerz, plater, naczynia, tabliczka; platerowany

affixed - przymocowany; formant, zrostek, afiks

organ - narząd, organ, organy

Gothic - gotyk; gocki; gotycki

surroundings - otoczenie; otaczający

Careful engravings of a hundred years ago show a very different state of things. The organ is on a massive classical screen. The stalls are also classical and very massive. There is a baldacchino of wood over the altar, with urns upon its corners.

careful - ostrożny; drobiazgowy

engravings - ryciny; rytownictwo

state - państwo (kraj; administracja, rząd); stan ( w jakimś coś; ktoś się znajduje); stan (np. w USA); bajzel, chlew

massive - masywny

classical - klasyczny

wood - drewno, las

altar - ołtarz

urns - urny; urna

corners - narożniki; kąt, kącik, węgieł, róg, róg, zapędzać w kozi róg

Further east is a solid altar screen, classical in design, of wood, with a pediment, in which is a triangle surrounded by rays, enclosing certain Hebrew letters in gold. Cherubs contemplate these. There is a pulpit with a great sounding-board at the eastern end of the stalls on the north side, and there is a black and white marble pavement.

solid - stały; masywny; sycący; solidny; rzetelny; łączny; jednolity; ciało stałe; bryła

pediment - fronton, przyczółek

triangle - trójkąt

surrounded - otoczony; otaczać, otaczać

rays - promienie; promień, promyk, raja

enclosing - otoczyć, mieścić w sobie, załączyć

Certain - na pewno; pewny; jakiś

Hebrew - hebrajski; Hebrajczyk, Hebrajka

gold - złoto; złota

Cherubs - cherubiny; cherub, cherubin, cherub, cherubin

contemplate - rozważyć, zastanawiać się nad, podziwiać

pulpit - ambona, kazalnica

board - tablica, deska

eastern - wschodni; wschodni

side - strona, część, bok, krawędź

marble - marmur; szklana kulka

pavement - chodnik; nawierzchnia drogi, bruk

Two ladies and a gentleman are admiring the general effect. From other sources I gather that the archdeacon's stall then, as now, was next to the bishop's throne at the south-eastern end of the stalls. His house almost faces the western part of the church, and is a fine red-brick building of William the Third's time.

ladies - panie; pani, dama, pani, lady, pani

admiring - podziwiać, zachwycać się, admirować

general - ogólne; ogólny; generał

effect - efekt, rezultat, wynik, skutek

sources - źródła; źródło

I gather that - Rozumiem, że; gather that rozumieć, że

stall - stragan, stoisko, przegroda w stajni lub oborze

throne - tron, sedes

almost - prawie, niemalże, omal

Western - zachód; zachodni; western

brick - cegła; ceglany

William - Wilhelm

third - trzeci; trzeci, trzecia, trzeci

Here Dr. Haynes, already a mature man, took up his abode with his sister in the year 1810. The dignity had long been the object of his wishes, but his predecessor refused to depart until he had attained the age of ninety-two. About a week after he had held a modest festival in celebration of that ninety-second birthday, there came a morning, late in the year, when Dr.

mature - dojrzały, dorosły

abode - siedzibę; przebywać; miejsce zamieszkania, siedziba

wishes - życzenia; życzenie

predecessor - poprzednik, poprzedniczka, antecesor

refused - odmówił; odmawiać; odpadki

depart - odchodzić, odjeżdżać, odlatywać, odstąpić

attained - osiągnięty; osiągać, osiągnąć

modest - skromny; skromny, niewielki

celebration - celebracja, celebra, uroczystość, świętowanie

Haynes, hurrying cheerfully into his breakfast-room, rubbing his hands and humming a tune, was greeted, and checked in his genial flow of spirits, by the sight of his sister, seated, indeed, in her usual place behind the tea-urn, but bowed forward and sobbing unrestrainedly into her handkerchief. "What-what is the matter? What bad news?" he began. "Oh, Johnny, you've not heard?

hurrying - (hurry) śpieszyć się; pośpiech

cheerfully - wesoło, radośnie, ochoczo

rubbing - (rub) pocierać, trzeć, wycierać; tarcie, nacieranie, wycieranie

humming - (hum) nucić, brzęczeć; brzęczenie, nucenie, śpiewanie pod nosem

tune - melodia; stroić

greeted - pozdrowiony; przywitać, powitać, pozdrowić

checked in - zameldowany; zaewidencjonowany; zgłoszony do odprawy (na lotnisku); odprawiony, nadany (bagaż)

genial - genialny; sympatyczny, miły, łagodny

flow - płynąć, przepływać, opływać

spirits - duchy; dusza, duch, duch, duch, duch, alkohol, spirytus

sight - wzrok; widok; atrakcja turystyczna; celownik; dojrzeć, zobaczyć

seated - siedział; siedzenie

urn - urna

bowed - zginać się, ukłonić się, kłaniać się; łuk, kokarda

forward - do przodu; naprzód

sobbing - (sob) zaszlochać, łkać; szloch, płacz, szlochanie; łkający

unrestrainedly - bez ograniczeń

handkerchief - chusteczkę; chusteczka do nosa, chusteczka

Johnny - Jaś

The poor dear archdeacon!" "The archdeacon, yes? What is it-ill, is he?" "No, no; they found him on the staircase this morning; it is so shocking." "Is it possible! Dear, dear, poor Pulteney! Had there been any seizure?" "They don't think so, and that is almost the worst thing about it. It seems to have been all the fault of that stupid maid of theirs, Jane." Dr. Haynes paused.

ill - chory; źle; problem; krzywda

staircase - schody, klatka schodowa

shocking - zaszokować; szok, wstrząs

seizure - napad

Seems - wydaje się; wydawać

fault - wada, defekt, błąd, pomyłka, wina, uskok

stupid - głupi, durny, tępy, tępogłowy

maid - panna, dziewa, dziewczyna, pokojówka, służąca

Jane - Janina, Joanna

paused - wstrzymany; pauzować, przerywać, pauza, przerwa

"I don't quite understand, Letitia. How was the maid at fault?" "Why, as far as I can make out, there was a stair-rod missing, and she never mentioned it, and the poor archdeacon set his foot quite on the edge of the step-you know how slippery that oak is-and it seems he must have fallen almost the whole flight and broken his neck. It is so sad for poor Miss Pulteney.

stair - schody; stopień

rod - pręt; wędka; kij, rózga, pręcik, pałeczka, pręcik, drążek

mentioned - wspomniane; wzmianka, wspomnieć, wspominać

set - umieścić, postawić, usytuować; zestaw

edge - krawędź, skraj, rąbek, obrzeże

step - kroczyć, stąpać; krok, stopień

slippery - śliski

oak - dąb, dębina, dębowy

neck - szyja

Of course, they will get rid of the girl at once. I never liked her." Miss Haynes's grief resumed its sway, but eventually relaxed so far as to permit of her taking some breakfast. Not so her brother, who, after standing in silence before the window for some minutes, left the room, and did not appear again that morning.

rid - uwalniać, pozbawić

grief - żal, smutek, zmartwienie

resumed - wznowione; wznawiać, zająć ponownie, życiorys, cv

sway - kołysać; władza; trząść; rządzić

permit - pozwolenie; pozwalać, zezwalać

silence - cisza, milczenie, uciszyć, uciszać, uciszyć

appear - zjawiać się, zjawić się, pojawiać się, pojawić się

I need only add that the careless maid-servant was dismissed forthwith, but that the missing stair-rod was very shortly afterwards found under the stair-carpet-an additional proof, if any were needed, of extreme stupidity and carelessness on her part.

servant - służący, służąca, sługa

dismissed - odrzucić, zwolnić, zakończyć

forthwith - bezzwłocznie

carpet - dywan, kobierzec

Proof - dowód; garować

extreme - ekstremalne; skrajny; nadzwyczajny, drastyczny, ekstremalny

stupidity - głupota

carelessness - lekkomyślność, bezmyślność

For a good many years Dr. Haynes had been marked out by his ability, which seems to have been really considerable, as the likely successor of Archdeacon Pulteney, and no disappointment was in store for him. He was duly installed, and entered with zeal upon the discharge of those functions which are appropriate to one in his position.

marked - oznaczone; Marek, Marek, Margusz, Markusz, Merkusz

ability - zdolność

considerable - znaczące; znaczny, znaczący, spory

Likely - prawdopodobne

successor - następca, następczyni, sukcesor, sukcesorka

disappointment - rozczarowanie, zawód

in store - w sklepie

duly - należycie

installed - zainstalowany; instalować, zainstalować

entered - wszedł; wchodzić, wejść

zeal - zapał, gorliwość

discharge - absolutorium; rozładować, rozładowywać, wypisać, wypisywać

functions - funkcja, funkcja, stanowisko

appropriate - odpowiedni, właściwy, stosowny, należyty, przywłaszczyć sobie

position - pozycja, położenie, miejsce, stanowisko, posada

A considerable space in his journals is occupied with exclamations upon the confusion in which Archdeacon Pulteney had left the business of his office and the documents appertaining to it. Dues upon Wringham and Barnswood have been uncollected for something like twelve years, and are largely irrecoverable; no visitation has been held for seven years; four chancels are almost past mending.

occupied with - zajęty (czymś; kimś)

exclamations - wykrzykniki; okrzyk, wykrzyk, wykrzyknik

confusion - zamieszanie, chaos, nieporozumienie

documents - dokument, dokumentować, udokumentować, dokumentować

appertaining - odnosić się do kogoś czegoś

dues - należności; należny, spodziewany

uncollected - nieodebrane

largely - w dużej mierze, wyraźnie

irrecoverable - nie do odzyskania

visitation - wizytacja; nawiedzenie

chancels - prezbiterium

mending - naprawianie; (mend) naprawić, reperować; zdrowieć; zszycie

The persons deputized by the archdeacon have been nearly as incapable as himself. It was almost a matter for thankfulness that this state of things had not been permitted to continue, and a letter from a friend confirms this view. "[Greek: ho katechôn]," it says (in rather cruel allusion to the Second Epistle to the Thessalonians), "is removed as last. My poor friend!

deputized - wymieniać, zastępować

nearly - prawie, bez mała, blisko

incapable - niezdolny

thankfulness - dziękczynienie, wdzięczność

state - państwo, stan, kondycja, twierdzić, stwierdzać

permitted - dozwolone; pozwalać, zezwalać

continue - kontynuować, w dalszym ciągu

confirms - bierzmować, potwierdzać, potwierdzić

view - pogląd, widok, punkt widzenia, perspektywa, widzieć

Greek - grecki, he Ancient Greek language, Grek, Greczynka

Rather - raczej

cruel - okrutny

allusion - aluzja

epistle - list

Thessalonians - Tesaloniczanin

removed - usunięte; usuwać, usunąć, odejmować, odjąć

Last - trwać; ostatni

Upon what a scene of confusion will you be entering! I give you my word that, on the last occasion of my crossing his threshold, there was no single paper that he could lay hands upon, no syllable of mine that he could hear, and no fact in connection with my business that he could remember.

scene - scena

entering - wejście; (enter) wchodzić, wejść; wjazd

Occasion - wypadek, okazja, powód

Crossing - skrzyżowanie; (cross); krzyż, krzyżyk, znak krzyża, krzyżówka

threshold - próg, przedsionek

single - singiel; jeden, pojedynczy, jednolity, cały

lay - leżeć; kłaść

syllable - sylaba, zgłoska

mine - kopać; kopalnia, mina; mój, moje

connection - połączenie; przesiadka

But now, thanks to a negligent maid and a loose stair-carpet, there is some prospect that necessary business will be transacted without a complete loss alike of voice and temper." This letter was tucked into a pocket in the cover of one of the diaries.

negligent - zaniedbanie

loose - luźne; wypuścić, zgubić, uwolnić; luźny

prospect - perspektywa; poszukiwać

necessary - konieczne; potrzebny, konieczny

transacted - transakcja; załatwić interes, wynegocjować

Loss - strata

alike - zarówno, tak samo; podobny, taki sam

voice - głos

temper - złagodzić, ostudzić, powściągnąć; nastrój, humor, charakter

tucked - wsunąć, włożyć, schować, układać do snu; fałda, zakładka

Pocket - kieszeń; kieszonkowy

cover - okładka (np. książki); narzuta (np. na łóżko); zastępstwo (pod czyjąś nieobecność); przykrywka (do czegoś nielegalnego); schronienie, ukrycie; osłona, ochrona; pokrywa, powłoka; zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa; przykryć, nakryć, okryć; uk

diaries - pamiętniki; dziennik, pamiętnik, dzienniczek

There can be no doubt of the new archdeacon's zeal and enthusiasm. "Give me but time to reduce to some semblance of order the innumerable errors and complications with which I am confronted, and I shall gladly and sincerely join with the aged Israelite in the canticle which too many, I fear, pronounce but with their lips.

doubt - wątpliwości; wątpić, zwątpić, powątpiewać, wątpliwość

reduce to - zredukować; skrócić do; chudnąć, szczupleć

semblance - wrażenie

innumerable - niezliczone

errors - błąd, pomyłka, omyłka, błąd pomiaru, pokazywać błąd

complications - komplikacje; komplikacja, komplikacja, komplikacja

confronted - konfrontować, skonfrontować

gladly - chętnie

sincerely - szczerze

Israelite - izraelita

canticle - kantyk

fear - bać się, obawiać się; strach

pronounce - oznajmiać, oznajmić, wymawiać, wymówić

lips - usta; warga

" This reflection I find, not in a diary, but a letter; the doctor's friends seem to have returned his correspondence to his surviving sister. He does not confine himself, however, to reflections.

diary - dziennik, pamiętnik, dzienniczek

Seem - wydaje się; wydawać

correspondence - korespondencja; odpowiedniość, zgodność

surviving - przeżywać, przeżyć, przetrwać, przeżywać, przeżyć, przeżyć

confine - zamknąć, umieścić, ograniczyć; ramy

reflections - refleksje; odbicie

His investigation of the rights and duties of his office are very searching and businesslike, and there is a calculation in one place that a period of three years will just suffice to set the business of the Archdeaconry upon a proper footing. The estimate appears to have been an exact one.

investigation - śledztwo, dochodzenie

duties - obowiązki; obowiązek, służba

searching - poszukiwania; poszukiwanie

businesslike - biznesowy

calculation - obliczenia; obliczenie, obrachunek, kalkulacja

suffice - wystarczać, wystarczyć, zadowolić

estimate - oszacowanie; kosztorys; szacować

Appears - pojawia się; zjawiać się, zjawić się, pojawiać się, pojawić się

exact - dokładnie; dokładny

For just three years he is occupied in reforms; but I look in vain at the end of that time for the promised Nunc dimittis. He has now found a new sphere of activity. Hitherto his duties have precluded him from more than an occasional attendance at the Cathedral services. Now he begins to take an interest in the fabric and the music.

occupied - zajęty; okupować

reforms - reformy; reforma, reformować, zreformować

in vain - na próżno

promised - obiecał; obietnica, obiecywać, obiecać

sphere - sfera; obszar

hitherto - do tej pory; dotychczas, dotąd

precluded - wykluczone; wykluczyć, wykluczać

occasional - okazjonalne; okazjonalny, przypadkowy, rzadki, sporadyczny

attendance - obecność

services - usługi; serwisować; usługa, obsługa, praca

fabric - struktura; materiał, tkanina, tekstura, faktura

Upon his struggles with the organist, an old gentleman who had been in office since 1786, I have no time to dwell; they were not attended with any marked success. More to the purpose is his sudden growth of enthusiasm for the Cathedral itself and its furniture. There is a draft of a letter to Sylvanus Urban (which I do not think was ever sent) describing the stalls in the choir.

struggles - walki; walka, bój, bitwa, walczyć, bić

organist - organista, organistka

attended - uczestniczył; towarzyszyć, opiekować się, uczęszczać

purpose - cel

growth - wzrost, rozwój, rośnięcie, wzrastanie, narośl

itself - się; ono samo

furniture - meble; mebel

draft - przeciąg, cug, łyk, haust, zanurzenie, zarys

Urban - miejski

As I have said, these were of fairly late date-of about the year 1700, in fact.

fairly - sprawiedliwie; fair

"The archdeacon's stall, situated at the south-east end, west of the episcopal throne (now so worthily occupied by the truly excellent prelate who adorns the See of Barchester), is distinguished by some curious ornamentation.

situated - usytuowany; umiejscawiać, umiejscowić, umieścić, umieszczać

episcopal - episkopalny; biskupi

worthily - godnie, z godnością

prelate - prałat

adorns - dekorować, ozdabiać

Curious - ciekawi; ciekawy

ornamentation - ozdoby

In addition to the arms of Dean West, by whose efforts the whole of the internal furniture of the choir was completed, the prayer-desk is terminated at the eastern extremity by three small but remarkable statuettes in the grotesque manner.

Addition - dodawanie; dodatek

dean - dziekan

efforts - wysiłki; wysiłek, staranie

internal - wewnętrzny

prayer - modlitwa, modły

extremity - kraniec, koniec, kończyna, ostateczność

remarkable - niezwykłe; wybitny

statuettes - statuetki; statuetka, posążek

grotesque - groteska; groteskowy

manner - sposób; maniera

One is an exquisitely modelled figure of a cat, whose crouching posture suggests with admirable spirit the suppleness, vigilance, and craft of the redoubted adversary of the genus Mus. opposite to this is a figure seated upon a throne and invested with the attributes of royalty; but it is no earthly monarch whom the carver has sought to portray.

exquisitely - znakomicie

figure - rysunek; sylwetka, figura, osoba, postać, cyfra, kształt

crouching - przykucnąć, kucać, przyczaić, spiąć, gotować się

posture - postawa, poza

suggests - sugeruje; sugerować, sugerować, proponować, sugerować

admirable - godny podziwu

suppleness - giętkość (kończyn), prężność (umysłu), zwinność (ruchów)

vigilance - baczenie; czujność

craft - rzemiosło

redoubted - niewątpliwy; reduta

adversary - przeciwnik, przeciwniczka, oponent, oponentka

genus - rodzaj

opposite to - naprzeciwko; odwrotny, przeciwny (zupełnie inny)

invested - zainwestował; zainwestować, włożyć, wprowadzić

attributes - atrybut, własność, właściwość, atrybut, atrybut, przypisać

royalty - królewskość; tantiema

earthly - ziemski; ziemisty

monarch - monarcha, monarchini

whom - kogo; komu

carver - rzeźbiarz, nóż do krojenia mięsa

sought - poszukiwany; poszukiwać, szukać

portray - przedstawiać; portretować, opisywać

His feet are studiously concealed by the long robe in which he is draped: but neither the crown nor the cap which he wears suffice to hide the prick-ears and curving horns which betray his Tartarean origin; and the hand which rests upon his knee is armed with talons of horrifying length and sharpness. Between these two figures stands a shape muffled in a long mantle.

studiously - uważnie, starannie

concealed - ukryte; chować, schować, ukrywać, ukryć, skrywać, skryć

robe - uroczyście ubrać; suknia, szata, toga, szlafrok

draped - udrapowany

neither - żaden; ani X; ani Y; też nie

crown - ukoronować, uwieńczyć; korona

nor - ani

cap - przebijać; czapka, czepek, kapiszon

hide - ukryć; chować, ukrywać; skóra

prick - ukłuć, nakłuć, przekłuwać, szczypać; ukłucie, nakłucie, kutas

curving - zakrzywienie; zakręt, krzywa, krzywa

horns - rogi; róg, róg, róg, róg, klakson

betray - wydać, zdradzić

origin - pochodzenie, początek

rests upon - zależeć od; polegać na czymś; spoczywać na czymś (np. o wzroku); opierać się na czymś (np. fakcie, idei, przekonaniach)

talons - szpony; szpon, pazur

horrifying - przerażać, szokować

Length - długość

sharpness - ostrość

figures - liczby; rysunek, sylwetka, figura, osoba, postać, cyfra

shape - kształt; forma, kondycja, kształtować, ukształtować

muffled - stłumiony; opatulić, stłumić, tłumić, przyciszyć, ściszyć

mantle - płaszcz, okrycie

This might at first sight be mistaken for a monk or 'friar of orders grey,'for the head is cowled and a knotted cord depends from somewhere about the waist. A slight inspection, however, will lead to a very different conclusion.

be mistaken - mylić się

monk - mnich, zakonnik

friar - zakonnik, brat

cowled - tchórzliwy; kaptur, osłona silnika

knotted - zawiązany; węzeł, grupka, kok, sęk

cord - przewód; sąg

depends - zależy; zależeć, polegać

waist - talia, pas

Slight - nieznacznie; drobny, mały

inspection - badanie, zbadanie, kontrola, inspekcja

lead - prowadzić (pokazywać komuś drogę); prowadzić z, wygrywać; przewodzić (być najlepszym); kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu); doprowadzać, powodować; prowadzić, wieść (np. styl życia); trop, wskazówka; główna rola (film, sztuka); k

conclusion - wniosek, wynik, rezultat, wniosek, konkluzja

The knotted cord is quickly seen to be a halter, held by a hand all but concealed within the draperies; while the sunken features and, horrid to relate, the rent flesh upon the cheek-bones, proclaim the King of Terrors.

halter - (halt) postój, przystanek, stacja, postronek, stryczek

draperies - draperia, kotara

sunken - (sink) tonąć; zlew; zapadnięty, wklęsły, położony niżej

features - cechy; właściwość, cecha, funkcja, możliwość

horrid - okropny, straszny, odrażający

relate - odnosić się, zrelacjonować, dotyczyć

rent - wynajmować, wypożyczyć; pęknięcie, czynsz, wynajęcie

flesh - ciało, mięso, miąższ, cielisty

cheek - policzek

bones - kości; kość, puzon

proclaim - proklamować

king - król

terrors - przerażenia; groza, terror

These figures are evidently the production of no unskilled chisel; and should it chance that any of your correspondents are able to throw light upon their origin and significance, my obligations to your valuable miscellany will be largely increased."

evidently - najwyraźniej; ewidentnie, zauważalnie

production - wytwarzanie, produkcja

unskilled - niewykwalifikowany

chisel - wyrzeźbić, wydłutować; dłuto

chance - szansa

correspondents - korespondentów; korespondent, korespondentka

throw - rzucać; wyrzucić, rzucić, niedbale położyć

significance - znaczenie, waga, znaczenie

obligations - obowiązki; obowiązek, zobowiązanie

valuable - wartościowe; wartościowy, drogocenny, drogocenności v

miscellany - rozmaitość, zbieranina, wybór, zbiór

increased - wzrosła; wzrost, zwiększenie

There is more description in the paper, and, seeing that the woodwork in question has now disappeared, it has a considerable interest. A paragraph at the end is worth quoting:

woodwork - stolarka, stolarki, stolarstwa, konstrukcja drewniana

disappeared - zniknął; znikać, zniknąć, porywać

worth - warte; wartość; warty

"Some late researches among the Chapter accounts have shown me that the carving of the stalls was not, as was very usually reported, the work of Dutch artists, but was executed by a native of this city or district named Austin. The timber was procured from an oak copse in the vicinity, the property of the Dean and Chapter, known as Holywood.

researches - badania, badanie

among - wśród, pośród, między, pomiędzy

Chapter - rozdział

accounts - konta; sprawozdanie, konto, rachunek, księgowość, relacja

carving - (carve) wyrzeźbić, wydrążyć, wyryć, pokroić mięso, wyrobić

Dutch - niderlandzki, holenderski, (język) holenderski, Holendrzy

executed - wykonane; stracać, stracić, wykonywać, wykonać, uruchomić

native of - z którego pochodzi (np. człowiek)

district - okręg; dzielnica, dystrykt

timber - drewno, tarcica, drzewa, las

copse - zagajnik

vicinity - pobliże, sąsiedztwo, bliskość, okolica

property - własność; posesja, posiadłość, posiadanie, prawo własności

Upon a recent visit to the parish within whose boundaries it is situated, I learned from the aged and truly respectable incumbent that traditions still lingered amongst the inhabitants of the great size and age of the oaks employed to furnish the materials of the stately structure which has been, however imperfectly, described in the above lines.

recent - ostatnio; ostatni, świeży, niedawny

parish - parafii; gmina, parafia; parafialny

boundaries - granica, brzeg

respectable - szanowany; godny szacunku

incumbent - osoba piastująca urząd, obecny prezydent

traditions - tradycje; tradycja

lingered - zwlekać, utrzymać, trwać, zostać, utrzymywać się

amongst - wśród

inhabitants - mieszkańców; mieszkaniec, mieszkanka

size - dopasować; rozmiar

oaks - dęby; dąb, dąb, dębina, dębowy

employed - zatrudniony; zatrudniać, zatrudnić

furnish - meblować, umeblować, dostarczyć, dostarczać, zaopatrzyć

stately - okazały, majestatyczny

structure - struktura

imperfectly - niedoskonale

Of one in particular, which stood near the centre of the grove, it is remembered that it was known as the Hanging Oak.

particular - szczególny; konkretny; specyficzny

grove - zagajnik; gaj, lasek

hanging - (hang) wisieć, wieszać, powiesić; kotara; wiszące, wywieszone

The propriety of that title is confirmed by the fact that a quantity of human bones was found in the soil about its roots, and that at certain times of the year it was the custom for those who wished to secure a successful issue to their affairs, whether of love or the ordinary business of life, to suspend from its boughs small images or puppets rudely fashioned of straw, twigs, or the like rustic materials."

propriety - dobre wychowanie, kultura osobista, przyzwoitość

confirmed - potwierdzone; bierzmować, potwierdzać, potwierdzić

quantity - ilość, wielkość, ilość

human - człowiek; ludzki, człowieczy, ludzki

soil - zabrudzić; gleba

roots - korzenie; zakorzeniać się, grzebać; korzeń, podstawa, źródło

custom - zwyczaj, obyczaj, nawyk

wished - życzył; życzenie

secure - bezpieczny

successful - udany

issue - kwestia; emisja; problem; emitować

affairs - sprawy; sprawa, romans

suspend - zawieszać, zawiesić

boughs - konary; gałąź, konar

images - obraz, obraz, wizerunek

puppets - lalki; pacynka (''in glove form'')

rudely - niegrzecznie, brutalnie; nagle

fashioned - modny; moda, styl, sposób, moda

straw - słomy; słomka; słoma; słomiany

twigs - gałązki; zrozumieć, chwytać; gałązka, witka

rustic - wiejski, rustykalny

So much for the archdeacon's archaeological investigations. To return to his career as it is to be gathered from his diaries. Those of his first three years of hard and careful work show him throughout in high spirits, and, doubtless, during this time, that reputation for hospitality and urbanity which is mentioned in his obituary notice was well deserved.

archaeological - archeologiczny

investigations - dochodzenia; śledztwo

gathered - zebrane; zbierać, zebrać, gromadzić, zgromadzić

throughout - poprzez, podczas

in high spirits - w dobrym nastroju

doubtless - bez wątpienia; bez wątpliwości

reputation - reputację; reputacja, renoma

deserved - zasłużony; zasługiwać, zasłużyć

After that, as time goes on, I see a shadow coming over him-destined to develop into utter blackness-which I cannot but think must have been reflected in his outward demeanour. He commits a good deal of his fears and troubles to his diary; there was no other outlet for them. He was unmarried, and his sister was not always with him.

shadow - cień

coming over - przyjeżdżać, wpadać (do kogoś); odnieść zamierzony efekt; wrażenie; grać, udawać, blefować, oszukiwać; przyjść (do określonego miejsca)

develop - rozwijać się, rozwinąć się, wypracować, wywołać

utter - wypowiedzieć; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

blackness - czerń

reflected - odzwierciedlone; odbijać, odbić, odbijać się, odbić się

outward - zewnętrzny, na zewnątrz

demeanour - zachowanie, postawa

commits - zobowiązuje; popełniać

deal - transakcja, umowa, układ

fears - bać się, obawiać się; strach

troubles - kłopoty, bieda, nieprzyjemność, przykrość, kłopot, problem

outlet - wyjście; ulga; odpływ; wyprzedaż, zbyt, outlet

unmarried - niezamężna; nieżonaty

But I am much mistaken if he has told all that he might have told. A series of extracts shall be given:

extracts - ekstrakty; wyciąg, ekstrakt, wypis, wyjątek, wyciąg, wyciąg

"Aug. 30, 1816.-The days begin to draw in more perceptibly than ever. Now that the Archdeaconry papers are reduced to order, I must find some further employment for the evening hours of autumn and winter. It is a great blow that Letitia's health will not allow her to stay through these months. Why not go on with my Defence of Episcopacy? It may be useful.

draw in - skracać się (dzień w porze zimowej); przyjechać, przybyć, wjechać (np. na peron); zwinąć się (o ułożeniu ciała); wciągnąć (coś np. do środka)

perceptibly - odczuwalnie

reduced - zmniejszona; zmniejszać, zmniejszyć, obniżać, obniżyć

employment - zatrudnienie

blow - dmuchać, wywiać, wiać; cios, dmuchanie, niemile widziany gość

allow - pozwalać, pozwolić, przyznać, wziąć pod uwagę, zezwolić

"Sept. 15.-Letitia has left me for Brighton.

Sept - Wrzesień

"Oct. 11.-Candles lit in the choir for the first time at evening prayers. It came as a shock: I find that I absolutely shrink from the dark season.

candles - świece; świeca, świeczka, gromnica

prayers - modlitwy; modlitwa, modły

shock - zaszokować; szok, wstrząs

absolutely - absolutnie, bezwarunkowo, bezwzględnie

shrink - skurcz; kurczyć się

season - pora roku, sezon

"Nov. 17.-Much struck by the character of the carving on my desk: I do not know that I had ever carefully noticed it before. My attention was called to it by an accident. During the Magnificat I was, I regret to say, almost overcome with sleep. My hand was resting on the back of the carved figure of a cat which is the nearest to me of the three figures on the end of my stall.

struck - uderzony; trafiać, strajkować, strajk, uderzenie

character - postać; charakter, usposobienie, znak

carefully - ostrożnie

noticed - zauważony; awizo

attention - uwagę; uwaga; atencja, względy, baczność

accident - wypadek

regret - żałować; żal

overcome - pokonać; przezwyciężać, przemagać

resting - (rest) odpoczywać, wypoczywać; odpoczynek; wypoczywając

carved - rzeźbione; ryć

I was not aware of this, for I was not looking in that direction, until I was startled by what seemed a softness, a feeling as of rather rough and coarse fur, and a sudden movement, as if the creature were twisting round its head to bite me. I regained complete consciousness in an instant, and I have some idea that I must have uttered a suppressed exclamation, for I noticed that Mr.

aware - świadom, świadomy

looking in - zajrzeć; szukać w czymś

direction - kierunek; kierowanie; reżyseria

startled - zaskoczyć, wystraszyć, spłoszyć

seemed - wydawało się; wydawać

softness - miękkość, łagodność, delikatność

Rather - rather - raczej

rough - szorstki, zgrubny, chropowaty

coarse - szorstki, chropowaty, zgrzebny, ostry, gruboziarnisty

fur - futro, futerko; futrzany

movement - ruch

creature - istota, stworzenie, stwór

twisting - skręcanie; (twist) skręcić, wykręcić, kręcić; skręcony, kręty

round - mecz, runda; okrągły, dookoła

bite - ugryźć; odgryzać, odgryźć, kąsać, gryźć, ukąsić

regained - odzyskane; odzyskać

consciousness - przytomność, świadomość

instant - chwila, moment; nie wymagający gotowania

uttered - wypowiedziane; wymawiać, wypowiadać, wydawać; kompletny, zupełny

suppressed - powstrzymać, stłumić, zatuszować

exclamation - okrzyk, wykrzyk, wykrzyknik

Mr - panie; pan, proszę pana

Treasurer turned his head quickly in my direction. The impression of the unpleasant feeling was so strong that I found myself rubbing my hand upon my surplice. This accident led me to examine the figures after prayers more carefully than I had done before, and I realized for the first time with what skill they are executed.

treasurer - skarbnik, skarbniczka

impression - odcisk; wrażenie; impresja; imitacja

unpleasant - nieprzyjemne; nieprzyjemny

surplice - komża, komeżka

realized - zrealizowane; realizować, zrealizować, urzeczywistniać

"Dec. 6.-I do indeed miss Letitia's company. The evenings, after I have worked as long as I can at my Defence, are very trying. The house is too large for a lonely man, and visitors of any kind are too rare. I get an uncomfortable impression when going to my room that there is company of some kind. The fact is (I may as well formulate it to myself) that I hear voices.

lonely - samotny

rare - rzadki; rzadko spotykany, niezwykły, rewelacyjny

uncomfortable - niewygodne; niewygodny, niekomfortowy

formulate - formułować, sformułować

voices - głosy; głos

This, I am well aware, is a common symptom of incipient decay of the brain-and I believe that I should be less disquieted than I am if I had any suspicion that this was the cause. I have none-none whatever, nor is there anything in my family history to give colour to such an idea.

symptom - objaw, symptom

incipient - początkowy

decay - rozpad; rozkład, degradacja

brain - mózg

disquieted - niepokój, zaniepokojenie

suspicion - podejrzenie; podejrzliwość; ślad, trop, poszlaka, cień

cause - przyczyna; powodować, spowodować

none - żaden

whatever - cokolwiek; oj tam, jeden pies

such - takie; taki

Work, diligent work, and a punctual attention to the duties which fall to me is my best remedy, and I have little doubt that it will prove efficacious.

diligent - sumienny

fall to - spadać na kogoś (np. obowiązek, zła wiadomość)

remedy - remedium; lekarstwo, lek

Prove - udowodnić; okazać się, dowodzić, udowadniać

efficacious - skuteczny

"Jan. 1. My trouble is, I must confess it, increasing upon me. Last night, upon my return after midnight from the Deanery, I lit my candle to go upstairs. I was nearly at the top when something whispered to me, 'Let me wish you a happy New Year.'I could not be mistaken: it spoke distinctly and with a peculiar emphasis.

trouble - kłopoty, bieda, nieprzyjemność, przykrość, kłopot

confess - przyznawać się, przyznać się, spowiadać się

increasing - (increase) zwiększać, wzrastać; powiększenie, wzrost

Deanery - dekanat, dziekanat

candle - świeca, świeczka, gromnica

go upstairs - iść na górę (schodów, np. do pokoju)

top - wierzch, wierzchołek, góra, top, aktyw

whispered - szeptał; szept, szeptać, szepnąć

wish - życzenie; życzyć, pożyczyć

distinctly - wyraźnie

peculiar - osobliwy

emphasis - akcent, nacisk

Had I dropped my candle, as I all but did, I tremble to think what the consequences must have been. As it was, I managed to get up the last flight, and was quickly in my room with the door locked, and experienced no other disturbance.

dropped - spadł; upuścić, zrzucić, opaść, przestać, porzucić, rzucić

tremble - drżeć

consequences - konsekwencje; konsekwencja, następstwo

managed - zarządzane; udać się, dać radę

locked - zablokowany; zamknąć; zamek, lok, śluza

experienced - doświadczony; doświadczenie

disturbance - zaburzenia, niepokojenie, niepokój

"Jan. 15.-I had occasion to come downstairs last night to my workroom for my watch, which I had inadvertently left on my table when I went up to bed. I think I was at the top of the last flight when I had a sudden impression of a sharp whisper in my ear 'Take care.'I clutched the balusters and naturally looked round at once. Of course, there was nothing.

workroom - warsztat pracy, pracownia

inadvertently - nieumyślnie

sharp - ostry

whisper - szept; szeptać, szepnąć

care - opiekować, troszczyć, przejmować się, dbać

clutched - zaciśnięty; ściskać, trzymać, uchwycić; sprzęgło, lęg, grupa

balusters - tralki; tralka, balas, balaska, balasek

naturally - naturalnie

After a moment I went on-it was no good turning back-but I had as nearly as possible fallen: a cat-a large one by the feel of it-slipped between my feet, but again, of course, I saw nothing. It may have been the kitchen cat, but I do not think it was.

slipped - poślizgnął się; wślizgnąć się, poślizgnąć

"Feb. 27.-A curious thing last night, which I should like to forget. Perhaps if I put it down here I may see it in its true proportion. I worked in the library from about 9 to 10.

Feb - (February) luty

proportion - proporcji; proporcja, odsetek

The hall and staircase seemed to be unusually full of what I can only call movement without sound: by this I mean that there seemed to be continuous going and coming, and that whenever I ceased writing to listen, or looked out into the hall, the stillness was absolutely unbroken.

hall - hala; hol, przedpokój, sala, rezydencja

unusually - niezwykle

continuous - ciągły

whenever - kiedykolwiek

ceased - przestał; zaprzestać

stillness - bezruch, spokój, cisza

unbroken - nieprzerwany

Nor, in going to my room at an earlier hour than usual-about half-past ten-was I conscious of anything that I could call a noise. It so happened that I had told John to come to my room for the letter to the bishop which I wished to have delivered early in the morning at the Palace. He was to sit up, therefore, and come for it when he heard me retire.

conscious - przytomny, świadomy

noise - hałas, szum

Palace - pałac

sit up - usiąść, siadać prosto; przesiadywać do późna; otrzeźwieć, oprzytomnieć; posadzić kogoś

therefore - dlaczego; więc, zatem, dlatego, przeto

retire - przejść na emeryturę, kłaść się spać, wycofywać się, wycofać

This I had for the moment forgotten, though I had remembered to carry the letter with me to my room. But when, as I was winding up my watch, I heard a light tap at the door, and a low voice saying, 'May I come in?'(which I most undoubtedly did hear), I recollected the fact, and took up the letter from my dressing-table, saying, 'Certainly: come in.

winding - nawijanie; (wind) wiać, przewijać, pozbawić tchu; wiatr; zakole

tap - stuknąć, puknąć; klepnięcie, stuknięcie, kran

low - obniżać; niski

Undoubtedly - niewątpliwie

recollected - przypomnieć, przypominać sobie

Certainly - z pewnością, pewnie, na pewno, zdecydowanie

'No one, however, answered my summons, and it was now that, as I strongly suspect, I committed an error: for I opened the door and held the letter out. There was certainly no one at that moment in the passage, but, in the instant of my standing there, the door at the end opened and John appeared carrying a candle.

summons - (summon) wezwać, zawołać, przywołać, zbierać; wezwanie do sądu

strongly - silnie, mocno

suspect - podejrzewać; podejrzany, podejrzana

committed - zaangażowany; popełniać

error - błąd, pomyłka, błąd pomiaru, pokazywać błąd, pokazać błąd

passage - przejście, fragment

appeared - pojawił się; zjawiać się, zjawić się, pojawiać się, pojawić się

I asked him whether he had come to the door earlier; but am satisfied that he had not. I do not like the situation; but although my senses were very much on the alert, and though it was some time before I could sleep, I must allow that I perceived nothing further of an untoward character."

satisfied - zadowolony; zadowalać, zadowolić, zaspokajać, zaspokoić

although - choć, chociaż, mimo że, aczkolwiek

senses - zmysły

on the alert - w gotowości, czujny, gotowy (np. do działania) 

perceived - postrzegane; dostrzegać, dostrzec

untoward - niepożądane

With the return of spring, when his sister came to live with him for some months, Dr. Haynes's entries became more cheerful, and, indeed, no symptom of depression is discernible unto the early part of September, when he was again left alone. And now, indeed, there is evidence that he was incommoded again, and that more pressingly.

entries - wpisy; wejście

more cheerful - weselszy

depression - depresja

discernible - dostrzegalny

unto - do

alone - samotnie; samodzielnie

evidence - dowód, dowody, udowodnić, dowodzić, udowadniać

incommoded - przeszkadzać, wadzić

pressingly - naciskająco; pilnie, nagląco, usilnie

To this matter I will return in a moment, but I digress to put in a document which, rightly or wrongly, I believe to have a bearing on the thread of the story.

digress - zrobić dygresję

document - dokument; dokumentować, udokumentować

rightly - słusznie, dobrze

wrongly - niesłusznie; błędnie

bearing - (bear) nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić, znosić; postawa

thread - nić, nitka, wątek, temat

The account-books of Dr. Haynes, preserved along with his other papers, show, from a date but little later than that of his institution as archdeacon, a quarterly payment of Ł25 to J.L. Nothing could have been made of this, had it stood by itself. But I connect with it a very dirty and ill-written letter, which, like another that I have quoted, was in a pocket in the cover of a diary.

account-books - (account-books) księgi rachunkowe

preserved - zachowane; przetwór, zachować

Institution - instytucja

quarterly - kwartalny; kwartalnie; kwartalnik

payment - zapłata, wypłata, opłata, płatność

stood by - przypatrywać się biernie; być w pogotowiu; podtrzymywać kogoś na duchu, wspierać kogoś; trwać przy czymś

connect - łączyć, połączyć, połączyć, przesiadać

quoted - cytowany; cytat, cudzysłów, cytować, zacytować, wyceniać

cover - przykrycie, wieko, przykrywka, ukrycie, okładka, kapa

Of date or postmark there is no vestige, and the decipherment was not easy. It appears to run:

postmark - ostemplować; stempel pocztowy

vestige - ślad

decipherment - odcyfrowanie

"Dr Sr.

Sr - preparat powolnego uwalniania (Slow Release)

"I have bin expctin to her off you theis last wicks, and not Haveing done so must supose you have not got mine witch was saying how me and my man had met in with bad times this season all seems to go cross with us on the farm and which way to look for the rent we have no knowledge of it this been the sad case with us if you would have the great [liberality probably, but the exact spelling defies reproduction] to send fourty pounds otherwise steps will have to be took which I should not wish. Has you was the Means of my losing my place with Dr. Pulteney I think it is only just what I am asking and you know best what I could say if I was Put to it but I do not wish anything of that unPleasant Nature being one that always wish to have everything Pleasant about me.

bin - wyrzucić; kubeł na śmieci, pojemnik

wicks - knoty; knot; (dial.) żywy lub aktywne

supose - przypuszczać

witch - czarownica, wiedźma

Cross - krzyż, krzyżyk, znak krzyża, krzyżówka, cios prosty

knowledge - wiedza; świadomość

defies - przeciwstawiać się, ignorować, rzucać wyzwanie

reproduction - prokreacja, reprodukcja, rozmnażanie

fourty - czterdzieści

otherwise - inaczej

steps - kroki; kroczyć, stąpać; krok, stopień

place with - miejsce z; umieścić z

only just - przed chwilą, dopiero co; ledwie; mało brakowało

pleasant - przyjemny

nature - natura, przyroda, charakter, specyfika

"Your obedt Servt,

"Jane Lee."

Lee - miejsce osłonięte od wiatru, zawietrzna

About the time at which I suppose this letter to have been written there is, in fact, a payment of Ł40 to J.L.

suppose - przypuszczać, przypuścić

We return to the diary:

"Oct. 22.-At evening prayers, during the Psalms, I had that same experience which I recollect from last year.

Psalms - psalmy; psalm, psalm

Experience - doświadczenie; doświadczać, doświadczyć

recollect - przypomnieć sobie; przypomnieć, przypominać sobie

I was resting my hand on one of the carved figures, as before (I usually avoid that of the cat now), and-I was going to have said-a change came over it, but that seems attributing too much importance to what must, after all, be due to some physical affection in myself: at any rate, the wood seemed to become chilly and soft as if made of wet linen.

as before - jak wcześniej

avoid - unikać; uniknąć

attributing - przypisywanie; atrybut, własność, właściwość, atrybut, atrybut

importance - znaczenie; ważność, doniosłość

due - należne; należny; spodziewany

physical - fizyczne; fizyczny, cielesny

affection - uczucie; afekt; afekcja

rate - stawka; cenić; wskaźnik, współczynnik, tempo

chilly - chłodno; chłodny

soft - miękki

wet - mokry, wilgotny, zmoczyć

linen - pościel; płótno; bielizna, bielizna stołowa

I can assign the moment at which I became sensible of this. The choir was singing the words (Set thou an ungodly man to be ruler over him and) let Satan stand at his right hand.

assign - przypisać; wyznaczać, wyznaczyć, asygnować

sensible - sensowny, rozsądny

thou - (though) mimo że, chociaż; ale, jednak; (slang) you - ty

ungodly - bezbożny

ruler - linijka; władca; władczyni

Satan - Szatan

"The whispering in my house was more persistent tonight. I seemed not to be rid of it in my room. I have not noticed this before. A nervous man, which I am not, and hope I am not becoming, would have been much annoyed, if not alarmed, by it. The cat was on the stairs tonight. I think it sits there always. There is no kitchen cat.

whispering - (whisper) szeptać; szept

persistent - uporczywy, bezustanny, ciągły, wytrwały

nervous - zdenerwowany; nerwowy

annoyed - zirytowany; irytować

alarmed - zaniepokojony; alarm, alarm, alarm, budzik, alarm, alarmować

stairs - schody; stopień

"Nov. 15.-Here again I must note a matter I do not understand. I am much troubled in sleep. No definite image presented itself, but I was pursued by the very vivid impression that wet lips were whispering into my ear with great rapidity and emphasis for some time together. After this, I suppose, I feel asleep, but was awakened with a start by a feeling as if a hand were laid on my shoulder.

troubled - zmartwiony; kłopoty, bieda, nieprzyjemność, przykrość, kłopot

definite - definitywny

image - obraz; wizerunek

pursued - ścigany; ścigać

vivid - jaskrawy, żywy, barwny

rapidity - szybkość

asleep - spać; uśpiony, śpiący

awakened - zbudzić, obudzić; obudzony, przebudzony

laid on - położyć na (coś); dostarczać coś, zaopatrywać

To my intense alarm I found myself standing at the top of the lowest flight on the first staircase. The moon was shining brightly enough through the large window to let me see that there was a large cat on the second or third step. I can make no comment. I crept up to bed again, I do not know how. Yes, mine is a heavy burden. [Then follows a line or two which has been scratched out.

intense - intensywny

alarm - alarm; budzik; alarmować, zaalarmować

lowest - najniższy; Lowe

moon - Księżyc

shining - świecące; świecić, błyszczeć, polerować

brightly - jasno; jaskrawo, radośnie, promiennie

comment - komentować; komentarz, uwaga, objaśnienie, ilustracja

crept - pełznąć, skradać się, wkradać się, przypełznąć; czubek, głupek

heavy burden - wielkie brzemię

scratched out - wydrapany; wykreślony

I fancy I read something like 'acted for the best.']"

fancy - fantazyjny; wydawać się, przewidywać sukces, sądzić, wyobrażać

acted - działał; czyn, akt, ustawa, akt, działanie, akt, akt, działać

Not long after this it is evident to me that the archdeacon's firmness began to give way under the pressure of these phenomena. I omit as unnecessarily painful and distressing the ejaculations and prayers which, in the months of December and January, appear for the first time and become increasingly frequent. Throughout this time, however, he is obstinate in clinging to his post.

evident - oczywiste; jasny, oczywisty

firmness - stanowczość, twardość

give way - ustępować pierwszeństwa (na drodze); ustąpić, ulec, podporządkować się, ugiąć się (np. komuś w jakiejś sprawie); ugiąć się pod ciężarem, ustąpić pod naciskiem (np. podłoga); ustąpić komuś, ustępować komuś

pressure - nacisk, ucisk, napór, presja, przymus, ciśnienie

phenomena - zjawisko, fenomen

omit - pominąć, pomijać, opuszczać, opuścić

unnecessarily - niepotrzebnie

painful - bolesne; bolesny

distressing - niepokojące; zagrożenie

ejaculations - wytrysk, ejakulacja

increasingly - coraz bardziej

frequent - częste; uczęszczać; częsty

obstinate - uparty, zawzięty, uporczywy

clinging to - przywrzeć do czegoś, przylgnąć do czegoś, przystawać do czegoś, trzymać się czegoś; być uzależnionym emocjonalnie od kogoś, nie odstępować kogoś na krok; uparcie trwać przy czymś, uchwycić się czegoś (w sensie emocjonalnym)

Why he did not plead ill-health and take refuge at Bath or Brighton I cannot tell; my impression is that it would have done him no good; that he was a man who, if he had confessed himself beaten by the annoyances, would have succumbed at once, and that he was conscious of this. He did seek to palliate them by inviting visitors to his house. The result he has noted in this fashion:

plead - błagać

refuge - schronienie, schronisko, azyl, przytułek, schronienie

confessed - przyznał się; przyznawać się, przyznać się, spowiadać się

beaten - pobity; pokonywać, bić, pobić; uderzenie; bijący

annoyances - uciążliwości; denerwowanie

succumbed - uległ; ulec, ulec, umrzeć, przytłoczyć

seek - poszukiwać, szukać

palliate - stanowić okoliczność łagodzącą

inviting - zapraszać, prosić

fashion - moda; styl, sposób

"Jan. 7.-I have prevailed on my cousin Allen to give me a few days, and he is to occupy the chamber next to mine.

prevailed - przetrwać, wygrywać, panować

occupy - okupować

chamber - komnata; izba; komora

"Jan. 8.-A still night. Allen slept well, but complained of the wind. My own experiences were as before: still whispering and whispering: what is it that he wants to say?

complained - narzekał; narzekać, skarżyć się, skarżyć, składać skargę

wind - wiać, przewijać, pozbawić tchu; wiatr

experiences - doświadczenia; doświadczenie

"Jan. 9.-Allen thinks this is a very noisy house. He thinks, too, that my cat is an unusually large and fine specimen, but very wild.

noisy - hałaśliwy, głośny, huczny

specimen - przykład, okaz, osobnik, próbka

wild - dziki

"Jan. 10.-Allen and I in the library until 11. He left me twice to see what the maids were doing in the hall: returning the second time he told me he had seen one of them passing through the door at the end of the passage, and said if his wife were here she would soon get them into better order. I asked him what coloured dress the maid wore; he said grey or white. I supposed it would be so.

maids - pokojówki; panna, dziewa, dziewczyna, pokojówka, służąca

passing through - przejeżdzać (np. przez miasto); przejść przez coś

supposed - niby; przypuszczać, przypuścić

"Jan. 11.-Allen left me today. I must be firm."

firm - firma; mocny, pewny

These words, I must be firm, occur again and again on subsequent days; sometimes they are the only entry. In these cases they are in an unusually large hand, and dug into the paper in a way which must have broken the pen that wrote them.

occur - wystąpić; zdarzać się, zdarzyć się, wydarzać się, wydarzyć się

subsequent - kolejny, dalszy, późniejszy

entry - wejście; wstęp, wjazd, hasło, wpis

cases - przypadki; sprawa, przypadek

dug - wykopany; (dig) wykopać, kopać, przekopać

Apparently the archdeacon's friends did not remark any change in his behaviour, and this gives me a high idea of his courage and determination. The diary tells us nothing more than I have indicated of the last days of his life. The end of it all must be told in the polished language of the obituary notice:

apparently - najwyraźniej; widocznie, widać, pozornie, pewnie

remark - zauważyć, komentować, napomknąć; uwaga

behaviour - zachowanie, postępowanie

courage - odwaga, męstwo, śmiałość

determination - determinacja

polished - wypolerowany; polski, język polski, polszczyzna

"The morning of the 26th of February was cold and tempestuous. at an early hour the servants had occasion to go into the front hall of the residence occupied by the lamented subject of these lines. What was their horror upon observing the form of their beloved and respected master lying upon the landing of the principal staircase in an attitude which inspired the gravest fears.

tempestuous - burzliwy

at an early hour - o wczesnej godzinie

servants - słudzy; służący-pr, służąca, sługa

lamented - lament, lament, tren, lamentować

horror - groza, strach

observing - obserwacja; obserwować, zaobserwować, przestrzegać, obchodzić

beloved - ukochany, umiłowany, ukochany, ukochana

respected - szanowany; respekt, szacunek, estyma, poważanie, uważanie

lying - (lie) leżeć, kłamać; kłamstwo; kłamliwy, łgarski, leżący

principal - zleceniodawca; główny, podstawowy, kapitał, dyrektor

attitude - nastawienie, stosunek

inspired - zainspirowany; inspirować, zainspirować

gravest - najcięższy; grób, mogiła; poważny

Assistance was procured, and an universal consternation was experienced upon the discovery that he had been the object of a brutal and a murderous attack. The vertebral column was fractured in more than one place. This might have been the result of a fall: it appeared that the stair-carpet was loosened at one point.

assistance - pomoc

universal - kosmiczny; ogólny, powszechny, uniwersalny

consternation - konsternacja

discovery - odkrycie; odkrywanie

brutal - brutalny

murderous - morderczy

attack - atak, napad, szturm

vertebral - kręgowy

column - kolumna, słup

fractured - złamanie

loosened - poluzować

But, in addition to this, there were injuries inflicted upon the eyes, nose and mouth, as if by the agency of some savage animal, which, dreadful to relate, rendered those features unrecognizable. The vital spark was, it is needless to add, completely extinct, and had been so, upon the testimony of respectable medical authorities, for several hours.

injuries - urazy; szkoda, uraz, kontuzja

inflicted - wymierzyć, zadać

agency - sprawczość; agencja

savage - dzikus; dziki, zdziczały, barbarzyński, niecywilizowany

dreadful - okropny, fatalny, straszny, potworny

rendered - renderowane; sprawiać, czynić, przekładać

unrecognizable - nierozpoznawalny

vital - istotne; życiowy, witalny, niezbędny do życie

spark - iskra

needless - niepotrzebne; niepotrzebny, zbyteczny

completely - całkowicie, w całości, bezdennie, zupełnie, totalnie

extinct - wygasły, zagasły, martwy, wymarły

medical - medyczne; medyczny

authorities - władze; autorytet, powaga, władza, autorytet, arbiter, powaga

The author or authors of this mysterious outrage are alike buried in mystery, and the most active conjecture has hitherto failed to suggest a solution of the melancholy problem afforded by this appalling occurrence."

authors - autor, autorka

mysterious - tajemniczy; zagadkowy

outrage - oburzenie, akt przemocy, obraza

buried - pochowany; pochować, pogrzebać, zasypać

mystery - tajemnica, misterium

most active - najbardziej aktywny

conjecture - przypuszczenie, domysł

failed - nie powiodło się; nie udać się, zawieść

suggest - zasugerować; sugerować; proponować, proponować

solution - roztwór; rozwiązanie

melancholy - melancholia

afforded - na to pozwolić; pozwalać

Occurrence - występowanie; wydarzenie, wypadek, zjawisko, pojawienie

The writer goes on to reflect upon the probability that the writings of Mr. Shelley, Lord Byron, and M. Voltaire may have been instrumental in bringing about the disaster, and concludes by hoping, somewhat vaguely, that this event may "operate as an example to the rising generation"; but this portion of his remarks need not be quoted in full.

reflect - odzwierciedlać; odbijać, odbić, odbijać się, odbić się

probability - prawdopodobieństwo

writings - (write) pisać; dzieła, pisma

Lord - panie; gospodarz; właściciel; pan; lord

Voltaire - Wolter

instrumental - instrumentalne; instrumentalny; narzędnikowy

disaster - katastrofa, nieszczęście, bieda, gorze

concludes - wywnioskować, zakończyć

somewhat - trochę, nieco, dość, poniekąd

vaguely - niejasno, niewyraźnie, lekko

operate - działać, obsługiwać, operować

rising - (rise) wstawać, rosnąć, wstać z martwych; wzrost, wschodzący

remarks - uwagi; zauważyć, komentować, napomknąć; uwaga

I had already formed the conclusion that Dr. Haynes was responsible for the death of Dr. Pulteney. But the incident connected with the carved figure of death upon the archdeacon's stall was a very perplexing feature. The conjecture that it had been cut out of the wood of the Hanging Oak was not difficult, but seemed impossible to substantiate.

responsible - odpowiedzialny; odpowiedzialny

Death - śmierć, zgon, kostucha

incident - wydarzenie, incydent, wynikający, towarzyszący, padający

connected - połączony; łączyć, połączyć, łączyć, połączyć, łączyć, połączyć

perplexing - zakłopotać, wprawić w zakłopotanie

feature - cecha charakterystyczna, funkcja, właściwość, możliwość; główny artykuł w gazecie; cecha (np. o krajobrazie); cechować, uwypuklać, wyróżniać, uwydatniać; przedstawiać, prezentować (np. film); obsadzić (przydzielić rolę aktorowi); zawierać, cechować

impossible - niemożliwe; niemożliwy

substantiate - poprzeć, potwierdzić

However, I paid a visit to Barchester, partly with the view of finding out whether there were any relics of the woodwork to be heard of. I was introduced by one of the canons to the curator of the local museum, who was, my friend said, more likely to be able to give me information on the point than any one else.

partly - częściowo

finding out - dowiadywać się; find out something dowiadywać się czegoś, upewniać się co do czegoś, odkryć coś; find somebody out odkrywać kogoś, ujawniać kogoś, demaskować kogoś

relics - relikwie; przeżytek, relikt, relikwia

canons - kanony; Canon

curator - kurator, kuratorka

local museum - lokalne muzeum

I told this gentleman of the description of certain carved figures and arms formerly on the stalls, and asked whether any had survived. He was able to show me the arms of Dean West and some other fragments. These, he said, had been got from an old resident, who had also once owned a figure-perhaps one of those which I was inquiring for. There was a very odd thing about that figure, he said.

Formerly - dawniej; przedtem, na przodzie

survived - przeżył; przeżywać, przeżyć, przetrwać, przeżywać, przeżyć

fragments - fragmenty; odłamek, ułamek, fragment

resident - mieszkaniec, mieszkanka, rezydent, rezydentka

inquiring - zapytać, pytać, dowiadywać się

odd thing - dziwna rzecz

"The old man who had it told me that he picked it up in a wood-yard, whence he had obtained the still extant pieces, and had taken it home for his children. On the way home he was fiddling about with it and it came in two in his hands, and a bit of paper dropped out.

picked - wybrany

Yard - jard, dziedziniec

whence - skąd

obtained - uzyskane; dostawać, dostać, otrzymywać, otrzymać, uzyskiwać

extant - istnieje; istniejący, trwający

fiddling - sfałszować; skrzypce, machlojka, przekręt, bzdury

bit - trochę; kawałek, część, bit; (bite); odgryzać, odgryźć, kąsać

dropped out - porzucić coś, zaprzestać czegoś, nie brać w czymś więcej udziału, wycofać się (np. z polityki); rzucić szkołę, rzucić uczelnię, rzucić studia; odcinać się od życia społecznego, nie brać udziału w życiu społecznym, odrzucać przyjęte przez społeczeństwo n

This he picked up and, just noticing that there was writing on it, put it into his pocket, and subsequently into a vase on his mantelpiece. I was at his house not very long ago, and happened to pick up the vase and turn it over to see whether there were any marks on it, and the paper fell into my hand.

picked - wybrany; kilof, oskard, czekan, wytrych, wybór, prawo wyboru

noticing - zauważając; awizo

vase - wazon

mantelpiece - gzyms kominka

marks - znaki; Marek, Marek, Margusz, Markusz, Merkusz, Ewangelia Marka

The old man, on my handing it to him, told me the story I have told you, and said I might keep the paper. It was crumpled and rather torn, so I have mounted it on a card, which I have here. If you can tell me what it means I shall be very glad, and also, I may say, a good deal surprised."

crumpled - zgnieciony; miąć

torn - rozdarty; łzawić, pędzić, rozdzierać, szarpać się

mounted - zamontowany; zorganizować, urządzić, dosiąść, wchodzić

Glad - zadowolony

surprised - zaskoczony; niespodzianka, zaskoczenie

He gave me the card. The paper was quite legibly inscribed in an old hand, and this is what was on it:

legibly - czytelnie

an old hand - stary wyga; mieć wprawę

"When I grew in the Wood

I was water'd wth Blood

wth - co

blood - krew; krwawić

Now in the Church I stand

Who that touches me with his Hand

touches - dotyka

If a Bloody hand he bear

bloody - zakrwawiony; krwawiący, krwawy, cholerny

bear - nosić, ścierpieć, wytrzymać, rodzić, znosić; niedźwiedź

I councell him to be ware

councell - rada

Ware - artykuły, wyroby; (beware) strzeż się

Lest he be fetcht away

Whether by night or day,

by night - w nocy, nocą

But chiefly when the wind blows high

chiefly - przede wszystkim; głównie

blows - ciosy; (blow) dmuchać, wywiać, wiać; cios, dmuchanie

In a night of February."

"This I dreampt, 26 Febr. Ao 1699. John Austin."

"I suppose it is a charm or a spell: wouldn't you call it something of that kind?" said the curator.

charm - zauroczyć, oczarować, zaczarować; urok; czarujące

"Yes," I said, "I suppose one might. What became of the figure in which it was concealed?"

"Oh, I forgot," said he. "The old man told me it was so ugly and frightened his children so much that he burnt it."

ugly - brzydki

frightened - przestraszony; straszyć, przestraszyć, nastraszyć

burnt - spalony; (burn) spalić, płonąć, poparzyć; oparzenie; palący


You are reading thanks to developer of Go to Glivia! Chatbot. Your best friend in English learning!

Back to the Main Page Back to the beggining Download Flashcards